بازخوانی سیاست‌ تقریب بینامذاهبی نادرشاه افشار (مطالعه موردی مجمع نجف)


عنوان مقاله [English]

بازخوانی سیاست‌ تقریب بینامذاهبی نادرشاه افشار (مطالعه موردی مجمع نجف)