تأثیر آموزه‌های قرآن کریم در کنترل دوران اپیدمی کرونا با تأکید بر آرای مفسران فریقین


عنوان مقاله [English]

تأثیر آموزه‌های قرآن کریم در کنترل دوران اپیدمی کرونا با تأکید بر آرای مفسران فریقین