نمایه نویسندگان

آ

 • آبانگاه ازگمی، معصومه عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری ‏مصر و شام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 18-32]
 • آبشیرینی، مهران بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 35-48]
 • آخوندی، علی‌اصغر بررسی تطبیقی تعاریف فاصله قرآنی [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 81-96]
 • آزادیان، بهزاد نقش علمای شیعی در گسترش تشیع در ایالت کرمانشاهان در دوره‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 151-163]
 • آزیز، سید محسن موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]
 • آشکار تیزابی، محمدفاروق جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 65-83]
 • آشکار تیزابی، محمدفاروق وجوه و معیارهای ترجیح قرائات در تفسیر طبری [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 20-32]
 • آقامیری، مریم سادات مقام و جایگاه حضرت مریم در دین مسیحی و مقایسه‏ ی آن با اسلام [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • آهنگران، محمدرسول امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 5-18]
 • آهوار، امین حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 30-37]

ا

 • ابراهیمی، امیرعلی بازپژوهی مصلحت در فقه اهل‌سنت و امامیه و دلالتهای آن در قانون گذاری با تأکید بر سیاستهای تقنینی جمهوری اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • ابراهیمی، سجاد بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 45-57]
 • ابراهیمی، مهناز امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 62-78]
 • ابراهیمیان، حجت اله مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 115-130]
 • ابوالقاسمی دهاقانی، نرجس بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 23-34]
 • احمدی، ابوبکر آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 5-21]
 • احمدی بیغش، خدیجه مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030 [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 74-86]
 • احمدی‌فر، سید مهدی تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 36-46]
 • احمدی‌فر، سید مهدی فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 39-48]
 • احمدی‌فر، سید مهدی مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 84-96]
 • احمدی‌فر، سید مهدی مقایسه تطبیقی برداشت مولانا از حجاب و برداشت هایدگر از حقیقت [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 82-90]
 • احمری، حسین احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 5-15]
 • اخلاصی، مهدی حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 78-96]
 • اخوان کاظمی، مسعود مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 59-73]
 • ادیم، حمداله دعا در قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 68-82]
 • ارجمند، سید امیرحسین امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 5-18]
 • اردمه، محمد موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]
 • استادی، کاظم اصالت سنجی متن احادیث نسخه‌های کنونی منسوب به سلیم بن قیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، محمد واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 56-70]
 • اسفندیار، محمودرضا مقام و جایگاه حضرت مریم در دین مسیحی و مقایسه‏ ی آن با اسلام [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • اسمعیلی محمودآبادی، زینب امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 37-58]
 • اسودی، علی بدیع و جلوه‌های معنایی آن در سوره مریم از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 17-25]
 • اسودی، علی نشانه شناختی جایگزینی واج و تأثیر آن در ایفای معنا در متون تفسیری (مطالعه موردی تفسیر التبیان) [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 8-15]
 • اسودی، علی دیدگاههای شیخ طوسی در معناشناسی علم صرف و کارکرد آن در تفسیر التبیان (مطالعه موردی: اسم فاعل و صیغه مبالغه) [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 40-50]
 • اسودی، علی بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 30-44]
 • اشتری، نرگس تأثیر کارکرد نهاد خلافت عباسی بر واگرایی جامعه اسلامی (از سال‌232 تا 334هـ.ق) [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • اشرف آل طه، سید حیدر اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 34-47]
 • اشرفی امین، یونس نقش بیگانگان برای جلوگیری از وحدت جهان اسلام و راهکارهای مصلحان دینی برای مقابله با آن [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 87-104]
 • اصغری، مسعود بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان‌گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 62-77]
 • اقبال، ابراهیم بررسی تطبیقی آراء مفسران فریقین در تحلیل ماهیت دعا در قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • الله وردی، علی دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره وحدت اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 18-31]
 • امامی، محمد بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 8-20]
 • امجدیان، قاسم توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 36-46]
 • امین فرد، محمد بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 33-44]
 • امینی، جهاندار توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 6-24]
 • امینی، جهاندار توبه از دیدگاه قرآن و سنت [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 12-29]
 • امینی، راضیه واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 71-84]
 • امینی، راضیه واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 5-11]
 • امینی، محمدامین مطالعه تطبیقی اجرای مجازات‌های حدی بر غیر مسلمانان در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندیشه، هاشم تحلیل جایگاه حدیثی حکیم بن حکم از منظر شیعه و اهل‌سنت [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 68-76]
 • ایازی، سید محمدعلی بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 67-85]
 • ایزانلو، امید انعکاس عقیده امامت فرقه اسماعیلیه در اشعار مؤید فی الدین شیرازی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • ایزدپناه، عباس توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 36-46]
 • ایزدی، مهدی بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 80-92]
 • ایزدی نیا، منوچهر واکاوی نقش «مجلة الأزهر» در تبیین هویتِ گفتمان تقریب مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایماندار، حمید بررسی سلفی‌گری در رویکرد کلامی ابن‌کثیر و آلوسی با محوریت مبحث لوازم توحید [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 41-55]
 • ایمانی، علیرضا جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردها به آن [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 83-96]

ب

 • بادکوبه هزاوه، احمد عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری ‏مصر و شام [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 18-32]
 • بادکوبه هزاوه، احمد واکاوی نقش «مجلة الأزهر» در تبیین هویتِ گفتمان تقریب مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقر، علیرضا نظریه عامل و إعراب در پرتو مقایسه دو کتاب «العوامل المئة» جرجانی و «جواهر النحو» طَبْرِسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، احمد نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 143-150]
 • باقریان، زهره جایگاه عقل در معارف اسماعیلیه (با تأکید بر دعوت قدیم) [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 74-86]
 • بام افکن، جواد آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 45-56]
 • بختیاری، شهلا تأثیر ابوعلی جبایی در خروج مکتب معتزله بصره از رکود در قرن سوم هجری [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 67-77]
 • برومند اعلم، عباس نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-55]
 • بستانی، قاسم روش‌شناسی علامه طباطبایی در کشف معانی مفردات قرآن و بازتاب آن در پژوهش‌های تفسیری معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • بشیری، مجید بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 47-61]
 • بشیری، مجید تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 26-41]
 • بقائی یمین، محمد بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 57-66]
 • بهرامی، علی نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 143-150]
 • بهرامیان، مسعود مبانی اندیشه سیاسی امام ابوحنیفه در دفاع از قیامهای علویان (زید بن علی و ابراهیم بن عبدالله) [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 39-55]
 • بهرامی خوشکار، محمد تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 91-106]
 • بهروزی، مجتبی بررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 57-66]
 • بهمیاری، لیلا بررسی تطبیقی نحوه مواجهه محمد رشیدرضا و علامه طباطبایی با روایات در تفسیر قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله نقش علمای شیعی در گسترش تشیع در ایالت کرمانشاهان در دوره‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 151-163]
 • بی آزار شیرازی، عبدالکریم واکاوی نقش «مجلة الأزهر» در تبیین هویتِ گفتمان تقریب مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیات، محمدحسین آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 45-56]
 • بیدی، رضا همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 5-14]
 • بیگدلی، سعید بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 52-63]

پ

 • پارسا، فرزاد تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص در اصول فقه مذاهب اربعه [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 26-39]
 • پارسا، فرزاد مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 132-142]
 • پازوکی، شهرام تفسیر عارفان از «محمدیون» در آثار منثور عرفانی هفت قرن نخست [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • پاسبان، سعید تحلیل فقهی و حقوقی حکم وعده بیع اعضای بدن انسان و بیان چالشهای تجویز آن در مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 16-30]
 • پاشایی، حسن حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 67-83]
 • پرگاری، صالح فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 39-48]
 • پروین، جلیل تحلیل نقّادی های قرآن از پندارۀ «اسناد فرزند و همسر به خدا» [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • پوربافرانی، گوهرشاد کاربرد قواعد فقهی در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • پوربافرانی، محمود کاربرد قواعد فقهی در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • پورپونه نجف آبادی، احسان بررسی وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • پورزعفرانی، زینب فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 39-48]
 • پیرچراغ، محمدرضا مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 48-61]
 • پیرچراغ، محمدرضا تصویرآفرینی‌های نهج البلاغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص) (مورد پژوهی: تصاویر بصری) [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 5-25]
 • پیرچراغ، محمدرضا بررسی تطبیقی رفق و مدارا در سیره نبوی و کاربست آن در حکومت علوی با تأکید بر منابع روایی مذاهب اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]

ت

 • تاجیک، عبدالرحیم تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 20-29]
 • تفتیان، علی مبانی اندیشه سیاسی امام ابوحنیفه در دفاع از قیامهای علویان (زید بن علی و ابراهیم بن عبدالله) [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 39-55]
 • تقوی فردود، محمدامین اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 34-47]
 • تورانی علیزاده، مهدیه تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 36-46]

ج

 • جعفری هرندی، محمد حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 26-38]
 • جمالی، حامد رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 34-42]
 • جمالی، محمد قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 25-40]
 • جمالی، محمد مبانی و مؤلفه‌های تعامل مذاهب با همدیگر (مطالعه موردی مؤلفه‌های فقهی و اخلاقی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 117-129]
 • جمالی فر، مهدی تأثیر کارکرد نهاد خلافت عباسی بر واگرایی جامعه اسلامی (از سال‌232 تا 334هـ.ق) [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • جمالی فر، مهدی واکاوی نقش «مجلة الأزهر» در تبیین هویتِ گفتمان تقریب مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدی حسن آبادی، جواد نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 23-42]
 • جهاندوست دالنجان، مسعود تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 56-64]
 • جوادی، محمد شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 7-16]
 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 20-29]

چ

 • چترچی، نوشین مصادیق قاعده غرور از منظر فقه مقارن [(مقالات آماده انتشار)]
 • چلونگر، محمدعلی جایگاه عقل در معارف اسماعیلیه (با تأکید بر دعوت قدیم) [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 74-86]
 • چیت سازیان، مرتضی مبانی و ادله فقهی تعدیل قرارداد از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 97-116]
 • چیت سازیان، مرتضی بررسی معیار های عقود مسامحه ای و کیفیت اعمال آن در برخی از مصادیق این عقود از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حاجی علی، فریبا تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 8-18]
 • حاجی علی، فریبا مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 8-26]
 • حبیب نژاد، سید احمد مصالح مرسله در آینه تقریب [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 45-53]
 • حسین‌پور، زهرا تحلیل جرم در ملاء عام و عناوین مشابه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین زاده، خدیجه ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 64-77]
 • حسینی، سید محمد بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 33-44]
 • حسینی، سید محمد مروت و شرطیت آن در تحقق عدالت از دیدگاه امامیه و شافعیه [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 130-141]
 • حسینی، سید محمدمهدی اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 7-19]
 • حسینی، میرهادی واکاوی تاریخی جنبش سلفی جهادی و تکفیری معاصر (با تأکید بر افکار و آراء ابوالاعلی مودودی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 170-186]
 • حسینی الموسوی، سید مجتبی گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 47-61]
 • حسینی الموسوی، سید مجتبی بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 17-27]
 • حسینی الموسوی، سید مجتبی بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 52-63]
 • حسینی الموسوی، سید مجتبی حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 43-55]
 • حسینی رامشه، سید سعید بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 48-62]
 • حسینی یکتا، سید سعید تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 91-106]
 • حضرتی، حسن مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 42-56]
 • حق جو، سیاوش بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 67-80]
 • حکیمی صدر، موسی موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]
 • حیدری، حسین ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 41-57]
 • حیدری، حسین حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 67-83]
 • حیدری، حسین بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 49-67]
 • حیدری خراسانی، محمدجواد حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 78-96]

خ

 • خارا، سجاد آسیب شناسی تقریب در خارج از جهان اسلام [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 22-36]
 • خاکپور، رحیم نمودی از هم‌گرایی مذاهب اسلامی در اعتماد محدثان اهل‌سنت به راوی شیعی عبّاد بن یعقوب [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 60-71]
 • خالدی، روژین امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 62-78]
 • خالصی نژاد، زهرا سادات تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 8-18]
 • خانلری بهنمیری، حسین تقابل حق و تکلیف حضانت با پذیرش اولویت مصلحت طفل از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • خدری، غلامحسین کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسلامی و غربی [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 57-72]
 • خزائی، مهدی علل درگیریهای مذهبی در بغداد دوره آل بویه [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 5-13]
 • خسروی، احمد بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 35-48]
 • خسروی، عبدالحمید تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 20-29]
 • خسروی، عبدالحمید حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 8-22]
 • خضری، سید احمدرضا تأثیر کارکرد نهاد خلافت عباسی بر واگرایی جامعه اسلامی (از سال‌232 تا 334هـ.ق) [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • خلیلی، مهدی تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 36-46]
 • خلیلی، مهدی تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 23-32]
 • خلیلی، مهدی مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 84-96]
 • خیوه، فاطمه مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 67-77]

د

 • دارابی، بهنام حوزه علمیه تقریب‌گرای سامرا و نقش میرزای شیرازی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 39-49]
 • دارابی، بهنام جرایم ناشی از نفرت مذهبی [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 56-67]
 • دارابی، بهنام مفهوم و جایگاه منصب قضا در نظام حقوقی اسلام [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 38-44]
 • دانش پور، افتخار مالکیت منابع هیدروکربنی از دیدگاه مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داودی، مجتبی موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]
 • دلیر، نیره رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 35-48]
 • دهقان، رمضان بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • دهقانی، محمد مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 14-24]
 • دولتی، کریم شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 5-19]
 • دولتی، کریم همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 5-14]
 • دولتی، کریم بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 67-85]
 • دولتی، کریم امنیت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 15-23]
 • دیاری بیدگلی، محمدتقی تحلیل جایگاه حدیثی حکیم بن حکم از منظر شیعه و اهل‌سنت [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 68-76]
 • دیانی تیلکی، محمد شمس‌الدین بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 8-20]

ذ

 • ذوالفقارطلب، مصطفی قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 40-56]
 • ذوالفقارطلب، مصطفی مبانی و مؤلفه‌های تعامل مذاهب با همدیگر (مطالعه موردی مؤلفه‌های فقهی و اخلاقی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 117-129]
 • ذوالفقاری، مهدی بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 52-66]
 • ذوقی، محمدصادق بازپژوهی مصلحت در فقه اهل‌سنت و امامیه و دلالتهای آن در قانون گذاری با تأکید بر سیاستهای تقنینی جمهوری اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]

ر

 • رئیس السادات، تهمینه بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 46-58]
 • رادگودرزی، معصومه سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 22-39]
 • رازنهان، محمدحسن تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 23-32]
 • راعی، مسعود بررسی وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • راوند، مهین احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 5-15]
 • ربیعی، علی اکبر بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 46-57]
 • ربیعی، علی اکبر مطالعه تطبیقی شرایط نشر حرمت ناشی از رضاع در فقه امامیه و فقه اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربیعی مهم، زهره بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 52-66]
 • رجبی قدسی، محسن بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سلام علی إل‌یاسین» [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 45-57]
 • رحیمی، حسن مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 132-142]
 • رحیمی، مرتضی تفسیر بیضاوی در آینه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 33-47]
 • رحیمی، مرتضی بررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 57-66]
 • رحیمی، مرتضی روزه مشاغل سخت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 70-81]
 • ردایی، وحید مقایسه تطبیقی برداشت مولانا از حجاب و برداشت هایدگر از حقیقت [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 82-90]
 • رستمی، سهیلا امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 62-78]
 • رستمی، سهیلا مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 7-25]
 • رستمی، سهیلا آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 5-21]
 • رستمی، سید فاضل نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 9-22]
 • رستمی، فرزاد مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 59-73]
 • رستمی نجف آبادی، حامد بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 15-22]
 • رستمی نجف آبادی، حامد تحلیل فقهی و حقوقی حکم وعده بیع اعضای بدن انسان و بیان چالشهای تجویز آن در مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 16-30]
 • رستمی نجف آبادی، حامد مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 115-130]
 • رستمی نجف آبادی، حامد واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • رضائی، حمید اعراف از منظر مفسران فریقین [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 23-38]
 • رضازاده، مصطفی بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 67-80]
 • رنجبر، رضا وحدت، اضطرار یا تکلیف‌ و راهکارهای عملی آن [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 5-15]
 • رنجبری، محمد باقر مالکیت منابع هیدروکربنی از دیدگاه مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبر، مهدی اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 20-27]
 • رهبر، مهدی ویژگی های ایفای تعهد در زوال حق حبس از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • رهبر، مهدی تحلیل جرم در ملاء عام و عناوین مشابه [(مقالات آماده انتشار)]
 • روستایی، محمد مطالعه تطبیقی اجرای مجازات‌های حدی بر غیر مسلمانان در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریعان، معصومه واکاوی سبک زندگی در چهار قرن نخست هجری (مطالعه موردی تحلیل روایات مکان نظافت در منابع روایی) [دوره 17، شماره 57، 1401]

ز

 • زارع اسفیدانی، زهرا کاربرد قواعد فقهی در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • زارعی بلوط بنگان، مصطفی رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 59-72]
 • زبردست، سمیه اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 73-90]
 • زرسازان، عاطفه مبانی و شاخصه‌های توسعه از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 78-94]
 • زرسازان، عاطفه تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 75-90]
 • زرسازان، عاطفه تحلیل متنی سندی روایات جری و تطبیق پیرامون آیه 58 سوره نساء با تأکید بر تفاسیر طبری و حویزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرگر، محمدامین مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 78-93]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار واکاوی حقوق مشتری در شفعه از منظر فقهای مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: امت وسط و خطر افراط و تفریط [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 5-7]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: خطر عبور از قرآن [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 3-5]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: خطر تنازع [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 3-4]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: امت اسلامی و امواج تقریب و تکفیر [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 3-4]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: سه راهبرد قرآنی برای جهان اسلام [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 5-7]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: شکاف در جهان اسلام [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 3-4]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: تفرقه و تنازع در ترازوی قرآن [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 3-6]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: مؤلفه‌های سرشت امت واحده [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 3-5]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: راهبرد جهانی دشمن [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 3-4]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: تحول در جهان اسلام [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 5-7]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: خطر پیروی از غرب [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 5-6]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: هم‌سنگران پیامبر(ص) از دیدگاه قرآن [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 5-6]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: قرآن، کلید درهای بسته امت [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 5-7]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: منطق قرآن در برابر تندروها [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 5-8]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: قرآن و آسیب شناسی امت واحده [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 5-7]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: قرآن، حامی اتحاد و نافی تفرقه [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 5-7]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: دیدگاه قرآن درباره پایان بحرانهای جهان اسلام [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 5-7]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: فلسطین قلب جهان اسلام [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 5-6]
 • زرهانی، سید احمد سرمقاله: امت اسلامی و افقهای نو [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 3-4]
 • زرین پور، داود واکاوی دلالت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و اصول فقه [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 71-84]
 • زرین پور، داود واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 5-11]
 • زکیانی، غلامرضا راهکار عملی تقریب [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • زمانی، زری سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 56-76]
 • زنجانپور، آمنه مبانی و شاخصه‌های توسعه از منظر قرآن کریم [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 78-94]
 • زیبایی نژاد، جعفر روزه مشاغل سخت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 70-81]

س

 • ساقی، سمانه بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 23-33]
 • سالاری، سعید اهمیت درک مهارت میان فرهنگی در تعاملات میان مذاهب [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 5-12]
 • سالمی زاده، شریف مطالعه تطبیقی مبانی تفسیری ابن‌عاشور و محمدحسین فضل الله [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 142-154]
 • سبوئی جهرمی، سعید امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 5-18]
 • سپهری، محمد بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 73-84]
 • سجادی، حامد نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان) [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 8-17]
 • سجادی، شیلان آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 5-21]
 • سرمد محمدی، حسین تقریب مذاهب اسلامی در چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 62-74]
 • سروریان، حمیدرضا بررسی امکان سنجی تفسیر تقریبی با مرور بر تفاسیر سنی نگاشت طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابن‌منذر و ثعلبی (مطالعه موردی: اهل‌بیت(ع)) [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 48-62]
 • سعادت، میترا تأثیر ابوعلی جبایی در خروج مکتب معتزله بصره از رکود در قرن سوم هجری [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 67-77]
 • سلطانی، عباسعلی واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • سلطانی، عباسعلی مشترکات مذاهب در «الخلل فی الصلاة» (بر اساس الخلل فی الصلاة محقق کرکی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی، مصطفی نگاهی بر اندیشه‌های اعتقادی نومعتزله در مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمان دوست ورجوی، مهدی نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 16-30]
 • سلیمانی، حدیث استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 16-29]
 • سلیمانی، رسول تبیین نحوه مواجهه قرآن کریم با سحر در آیه 102 سوره بقره بر مبنای تفاسیر شیعه و اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی‌فر، ندا راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع) [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 73-84]
 • سلیمی، بابک تحلیل فقهی و حقوقی حواله بر بریء از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • سنچولی، دوستعلی تجلی فضایل و مناقب خلفای راشدین و اهل‌بیت پیامبر(ص) در اشعار سنایی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 25-35]
 • سیاح گرجی، حسین رویکردها به کثرت ادیان و مذاهب [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 54-67]
 • سیاح گرجی، حسین تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 75-90]
 • سیاوشی، کرم راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع) [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 73-84]

ش

 • شافعی پور، ایوب فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 72-79]
 • شافعی پور، ایوب شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و زیدیه [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 64-73]
 • شافعی پور، ایوب مطالعه تطبیقی حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در حج از منظر فقه مذاهب خمسه [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 77-91]
 • شافعی پور، ایوب بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 35-48]
 • شافعی پور، ایوب حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 107-118]
 • شافعی پور، ایوب تصدیق خداوند پس از تلاوت قرآن کریم از دیدگاه شیعه و اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکری، سید محمدتقی امام حسین(ع)، مبنای گفتمان تقریبی بین مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 5-16]
 • شاکری، سید محمدتقی راهکار اتحاد امت از نگاه مولوی [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 43-49]
 • شاهرودی، محمدرضا اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 16-33]
 • شاهنده، وحید ذبیحه اهل کتاب در آیات قرآن و روایات فریقین [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 51-63]
 • شاورانی، مسعود تعصب دینی یا ایستادگی و ایمان راسخ در قرآن [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 70-83]
 • شاورانی، مسعود بررسی تاریخی عبارت «خلیفة الله» در روایات مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 19-29]
 • شاورانی، مسعود بررسی حق مالکیت انسان نسبت به محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 39-51]
 • شاورانی، مسعود تفسیر واژه «خلیفه» در تفاسیر قرآنی قرن دوم تا ششم هجری [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • شریعتمداری، حمیدرضا موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمدحسین آل کاشف الغطاء [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 91-105]
 • شریعتی فرد، حسین تبیین نحوه مواجهه قرآن کریم با سحر در آیه 102 سوره بقره بر مبنای تفاسیر شیعه و اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعتی نیاسر، حامد ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 5-19]
 • شریعتی نیاسر، حامد تحلیل کارکردهای کلان مسجد از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • شریفی، بی‌گرد وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 84-91]
 • شعبانپورالمشیری، الهه ویژگی های ایفای تعهد در زوال حق حبس از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • شفیعی سروستانی، ابراهیم بررسی تطبیقی مبانی و حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • شکاری، روشنعلی مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 40-54]
 • شمخی، مینا روش‌شناسی علامه طباطبایی در کشف معانی مفردات قرآن و بازتاب آن در پژوهش‌های تفسیری معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمس، محمدجواد دعا در قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 68-82]
 • شمس، محمدجواد تفسیر عارفان از «محمدیون» در آثار منثور عرفانی هفت قرن نخست [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • شوشتری، مهدی حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 30-45]
 • شیرانی، مجتبی دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره وحدت اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 18-31]
 • شیرانی، مجتبی گستره معنایی «رب» در قرآن کریم [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 64-76]
 • شیرانی، مجتبی حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 107-118]
 • شیرانی، مجتبی بررسی تطبیقی آراء مفسران فریقین در تحلیل ماهیت دعا در قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیعه علی، علی اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 50-59]
 • شیعه علی، علی احکام میت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 50-66]
 • شیعه علی، علی مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 40-54]
 • شیعه علی، علی دلالات سیاقیه در اصول فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 79-95]
 • شیعه علی، علی احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 5-15]
 • شیعه علی، علی بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 19-38]

ص

 • صابری، حسین پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 5-15]
 • صابری مجد، احمد مطالعه تطبیقی شرایط نشر حرمت ناشی از رضاع در فقه امامیه و فقه اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • صاحبدل، محمدرجاء تفسیر عارفان از «محمدیون» در آثار منثور عرفانی هفت قرن نخست [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • صادقیان دهکردی، سید احسان سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 28-38]
 • صحرایی، مریم بررسی مبانی قرآنی اندیشه تقریبی ملا سعید نورسی [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 13-21]
 • صدری فر، نبی‌الله بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 21-39]
 • صدقی، ماجد واکاوی تاریخی جنبش سلفی جهادی و تکفیری معاصر (با تأکید بر افکار و آراء ابوالاعلی مودودی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 170-186]
 • صدقی، ماجد بازخوانی سیاست‌ تقریب بینامذاهبی نادرشاه افشار: مطالعه موردی مجمع نجف [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدیقی، عبدالسبحان مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 44-58]
 • صدیقی، عبدالسبحان مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 115-130]
 • صیادی، صادق تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت و حقوق ایران و مصر [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 91-106]

ض

 • ضیائی، محمدعادل وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 84-91]
 • ضیائی، محمدعادل مسئولیت شهود زائد در صورت رجوع از شهادت در فقه مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طالبی، عبدالحمید نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 143-150]
 • طاهری، محمدعلی توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 6-24]
 • طجرلو، رضا حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 43-55]
 • طرف روا، یسری بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 30-44]
 • طهماسبی بلداجی، اصغر تحلیل و بررسی دیدگاه مفسران درباره آیات نسخ [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 77-88]
 • طیبی نسب، حمیدرضا انعکاس عقیده امامت فرقه اسماعیلیه در اشعار مؤید فی الدین شیرازی [دوره 17، شماره 57، 1401]

ع

 • عارفی نیا، حسین نگاهی بر اندیشه‌های اعتقادی نومعتزله در مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • عالم زاده، علیرضا شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 8-17]
 • عالم زاده، علیرضا واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • عالم زاده، علیرضا مشترکات مذاهب در «الخلل فی الصلاة» (بر اساس الخلل فی الصلاة محقق کرکی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامریان، شقایق خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • عباسی، بیژن گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 47-61]
 • عبدالعلی سربندی، مصطفی گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 119-131]
 • عبدی، زهرا اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی‏‌گرایی نادرشاه [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 33-45]
 • عرب، عالیه حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 26-38]
 • عشوری مقدم، محمد رضا مطالعه تطبیقی مواجهه «نهاد دینی» و «نوسازی فرهنگی» در عربستان سعودی و کویت (نیمه نخست قرن بیستم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عظیمی، حبیب‌الله بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان‌گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 62-77]
 • علی اکبری بابوکانی، احسان بررسی وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • علیپور، صدرا تبیین نحوه مواجهه قرآن کریم با سحر در آیه 102 سوره بقره بر مبنای تفاسیر شیعه و اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عیوضی، علیرضا تاثیر آموزه های قرآن کریم در کنترل دوران اپیدمی کرونا با تأکید بر آرای مفسران فریقین [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غضنفری، علی عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 58-69]
 • غضنفری، علی رحمة للعالمین بودن پیامبر(ص) در قرآن از نگاه تفاسیر فریقین [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 59-72]

ف

 • فاضلی، محمد شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و عطار [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 58-72]
 • فتحی، ابوالفضل نگاه عارفانه شیخ علاءالدوله سمنانی به جامعه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 16-30]
 • فتوحی، عبدالله امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 28-34]
 • فخرائی، سیده سوسن مطالعه تطبیقی رویکرد شیعیان و اهل‌سنت در مقابله با غالیان [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 78-93]
 • فخرمعانی، فرامرز مروت و شرطیت آن در تحقق عدالت از دیدگاه امامیه و شافعیه [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 130-141]
 • فرح زادی، علی اکبر توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 19-30]
 • فرح زادی، علی اکبر استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 16-29]
 • فرخی، میثم نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان) [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 8-17]
 • فرشی، حمید بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 15-22]
 • فرشی، حمید بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 33-44]
 • فرمانیان، مهدی بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 23-34]
 • فرهی، عبدالله معرفی مناقب عبداللطیف اثری تقریبی در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 60-66]
 • فرهی، عبدالله مناقب‌نگاری ائمه(ع) نزد فریقین (با تکیه بر کتب مناقب قرون دهم و یازدهم هجری) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 24-35]
 • فرهی، عبدالله نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-59]
 • فرهی، عبدالله واکاوی نقش «مجلة الأزهر» در تبیین هویتِ گفتمان تقریب مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروهی، آرمان نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 77-89]
 • فقهی زاده، عبدالهادی تحلیل و بررسی دیدگاه مفسران درباره آیات نسخ [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 77-88]
 • فقهی زاده، عبدالهادی تصویرآفرینی‌های نهج البلاغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص) (مورد پژوهی: تصاویر بصری) [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 5-25]
 • فلاح یخدانی، محمدجواد تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 56-64]
 • فولادی، علیرضا بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 49-67]

ق

 • قائدان، اصغر نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 91-104]
 • قاسم‌پور، محسن بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 31-40]
 • قاسمی حامد، مرتضی رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 34-42]
 • قاسمی حامد، مرتضی بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 80-92]
 • قاسمی حامد، مرتضی گستره معنایی «رب» در قرآن کریم [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 64-76]
 • قاسمی حامد، مرتضی حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 107-118]
 • قاسمی حامد، مرتضی اعتبارسنجی روایات دال بر صدور گناه از حضرت یوسف(ع) در منابع فریقین (مطالعه موردی: روایات برهان پروردگار، اعتراف به گناه و نسبت دزدی به برادران) [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • قاسمی حامد، مرتضی بررسی تطبیقی نحوه مواجهه محمد رشیدرضا و علامه طباطبایی با روایات در تفسیر قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی شوب، محمد اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تأکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 16-33]
 • قاضی نیا، اسماعیل مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 7-25]
 • قانت، عبدالباسط تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 31-43]
 • قدرتی، محمد حسن مسئولیت شهود زائد در صورت رجوع از شهادت در فقه مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرائتی، محمود تحلیل کارکردهای کلان مسجد از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • قربانعلی دولابی، مجید راهکارهای نورسی در تقابل با فرهنگ غرب [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 58-69]
 • قربانیان، حسین بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • قره مصطفی، احمد نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 31-59]
 • قلی‌زاده، محرم نمونه‌هایی از بازتاب حب آل علی(ع) در معماری آناطولی [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 78-89]
 • قنبری، بخشعلی مبانی هم‌گرایی اسلامی در نهج البلاغه [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 7-22]
 • قوجائی خامنه، مریم معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 53-63]

ک

 • کاردوست، خدیجه ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 41-57]
 • کریمی، فرهاد تحلیل متنی سندی روایات جری و تطبیق پیرامون آیه 58 سوره نساء با تأکید بر تفاسیر طبری و حویزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، محمود آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 42-52]
 • کریمی قهی، منصوره رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 35-48]
 • کوخایی زاده، کریم واکاوی حقوق مشتری در شفعه از منظر فقهای مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • کولیوند، حمید توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 19-30]
 • کیخا، محمدرضا امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 28-34]
 • کیخا، محمدرضا خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • کیخا، مصطفی خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی [دوره 17، شماره 57، 1401]

گ

 • گلزاده یدکی، وحیده جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردها به آن [دوره 11، شماره 42، 1394، صفحه 83-96]
 • گودرزی، الهام مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 40-54]

ل

 • لطفی، کامران مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 59-73]
 • لطیفی، عبدالحسین مقام و جایگاه حضرت مریم در دین مسیحی و مقایسه‏ ی آن با اسلام [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • لطیفی، علیرضا بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 19-38]

م

 • مؤمنی، عابدین بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 5-14]
 • مؤمنی، عابدین سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 56-76]
 • مؤمنی، عابدین اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1394، صفحه 7-19]
 • مؤمنی، عابدین حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 30-37]
 • مؤمنی، عابدین مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 44-58]
 • مؤمنی، عابدین آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 5-21]
 • مؤمنی، عابدین بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 52-66]
 • مؤمنی، عابدین بازپژوهی مصلحت در فقه اهل‌سنت و امامیه و دلالتهای آن در قانون گذاری با تأکید بر سیاستهای تقنینی جمهوری اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • ماهری قمی، محمدسبحان بررسی تطبیقی رفق و مدارا در سیره نبوی و کاربست آن در حکومت علوی با تأکید بر منابع روایی مذاهب اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • مجدآرا، علیرضا حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل‌سنت [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 78-96]
 • محب الرحمان، محمدعلی پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 5-15]
 • محب الرحمان، محمدمهدی پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 5-15]
 • محسنی، طاهره مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030 [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 74-86]
 • محمدی، محمد حسن نظریه عامل و إعراب در پرتو مقایسه دو کتاب «العوامل المئة» جرجانی و «جواهر النحو» طَبْرِسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، مسلم نگاهی بر اندیشه‌های اعتقادی نومعتزله در مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، میثم مبانی و ادله فقهی تعدیل قرارداد از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 97-116]
 • محمدی، میثم کاربرد قواعد فقهی در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • محمدی، میثم تحلیل جرم در ملاء عام و عناوین مشابه [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی انویق، مجتبی شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 5-19]
 • محمدی انویق، مجتبی نقش صادقین(ع) در شکل‌گیری وحدت مسلمانان در مسئله قرائت قرآن [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 155-169]
 • محمدی انویق، مجتبی تصدیق خداوند پس از تلاوت قرآن کریم از دیدگاه شیعه و اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی بلبان آباد، فراست تأثیر اختلاف دارین بر وصیت تملیکی و عهدی در فقه اسلامی [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 63-74]
 • محمدی بلبان آباد، فراست بررسی تطبیقی تأثیر مکان بر عده در فقه اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • محمدی منفرد، بهروز اخلاق باور و اصول معرفتی در پژوهشهای تقریبی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 5-18]
 • محمودی، جلال روش تاریخ نگاری محمد بن جریر طبری (پیوند تاریخ و حدیث) [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 32-42]
 • محمودی، جلال مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 42-56]
 • مختاری، محمدحسین شناسایی و تبیین موانع وحدت اسلامی با تأکید بر دیدگاه علمای مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 96-114]
 • مختاری، محمدحسین تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 75-90]
 • مرتاضی، احمد واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 56-70]
 • مرتاضی، احمد اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 73-90]
 • مرتاضی، احمد امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 37-58]
 • مرزبان، فرشته فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 55-66]
 • مرزبان، فرشته اعراف از منظر مفسران فریقین [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 23-38]
 • مروتی، سهراب مطالعه تطبیقی مبانی تفسیری ابن‌عاشور و محمدحسین فضل الله [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 142-154]
 • مشایخی پور، محمدعلی بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 27-41]
 • مشکانی سبزواری، عباسعلی جایگاه امت اسلامی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1392، صفحه 49-64]
 • مصلایی‌پور یزدی، عباس روش‌شناسی علامه طباطبایی در کشف معانی مفردات قرآن و بازتاب آن در پژوهش‌های تفسیری معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصلایی پور یزدی، عباس نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 23-42]
 • مصلایی پور یزدی، عباس تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 26-41]
 • مصلایی پور یزدی، عباس فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 55-66]
 • مصلایی پور یزدی، عباس اعراف از منظر مفسران فریقین [دوره 12، شماره 46، 1395، صفحه 23-38]
 • مصلایی پور یزدی، عباس مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 67-77]
 • مصلایی پور یزدی، عباس گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 119-131]
 • مطوری، علی چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 49-63]
 • مظفری، سودابه بررسی تطبیقی مدح پیامبر اکرم(ص) در اشعار خاقانی و صفی‌الدین حلی [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 30-44]
 • معارف، مجید ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 5-19]
 • معارف، مجید تحلیل کارکردهای کلان مسجد از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • معارف، مجید بررسی تطبیقی نحوه مواجهه محمد رشیدرضا و علامه طباطبایی با روایات در تفسیر قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • معارف، مجید تحلیل متنی سندی روایات جری و تطبیق پیرامون آیه 58 سوره نساء با تأکید بر تفاسیر طبری و حویزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معتمدی، محسن بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 19-38]
 • معماری، داود بررسی تطبیقی رفق و مدارا در سیره نبوی و کاربست آن در حکومت علوی با تأکید بر منابع روایی مذاهب اسلامی [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • مفتخری، حسین سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 28-38]
 • مفتخری، حسین نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری [دوره 10، شماره 38، 1393، صفحه 77-89]
 • مفتخری، حسین واکاوی تاریخی جنبش سلفی جهادی و تکفیری معاصر (با تأکید بر افکار و آراء ابوالاعلی مودودی) [دوره 17، شماره 56، 1400، صفحه 170-186]
 • مقدم قوجق، مریم نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 91-104]
 • ملکی، علی ذبیحه اهل کتاب در آیات قرآن و روایات فریقین [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 51-63]
 • ملکی، مریم واکاوی حقوق مشتری در شفعه از منظر فقهای مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • مهاجر میلانی، امیر امکان سنجی تقریب بر پایه مفهوم امت واحده در دوره معاصر؛ ظرفیتها، موانع و راهکارها [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • مهدوی، تقی نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 43-55]
 • مهدوی آزاد بنی، رمضان بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 67-80]
 • مهدوی کنی، صدیقه الگوی خانواده در قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی قصه‌های یوسف(ع)، موسی(ع)، مریم(س) و پیامبر اکرم(ص))‏ [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 65-83]
 • مهرابی دلشاد، ملیحه مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه [دوره 10، شماره 40، 1394، صفحه 84-96]
 • مهری، فواد مالکیت منابع هیدروکربنی از دیدگاه مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهری ثابت چماچایی، مرضیه بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 21-39]
 • موسوی، النازسادات بررسی روایت های سه گانه از روابط جمهوری اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر پس از بیداری اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سید امیر نگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 92-104]
 • موسوی، سید جمال نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 91-104]
 • موسوی باردئی، سید احمد ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 64-77]
 • موسوی نژاد، سید علی معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایی مفسر [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 53-63]
 • مولوی، محمد بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1395، صفحه 21-39]
 • مولوی، محمد بررسی سلفی‌گری در رویکرد کلامی ابن‌کثیر و آلوسی با محوریت مبحث لوازم توحید [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 41-55]
 • میثمی پور، طاهره شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و عطار [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 58-72]
 • میرحسینی، سید علی چگونگی تأویل کنایه‌های قرآنی از منظر علامه طباطبایی با نگاهی به آراء دیگر مفسران (مطالعه موردی کشاف، انوار التنزیل، مجمع البیان، جوامع الجامع و التحریر و التنویر) [دوره 18، شماره 58، 1401]
 • میرحسینی، سید محمد گستره معنایی «رب» در قرآن کریم [دوره 14، شماره 50، 1397، صفحه 64-76]
 • میرزایی، رضا تاثیر آموزه های قرآن کریم در کنترل دوران اپیدمی کرونا با تأکید بر آرای مفسران فریقین [(مقالات آماده انتشار)]
 • میری، فهیمه الگوی خانواده در قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی قصه‌های یوسف(ع)، موسی(ع)، مریم(س) و پیامبر اکرم(ص))‏ [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 65-83]
 • میری، فهیمه بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی(ع) و عبد صالح(ع) با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 6-22]

ن

 • نادرزاده، شعیب جایگاه تصوف در روند قدرت‌گیری عثمانی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 79-91]
 • ناصحی، مهدی بررسی معیار های عقود مسامحه ای و کیفیت اعمال آن در برخی از مصادیق این عقود از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناصر، مهدی تحلیل فقهی و حقوقی حکم وعده بیع اعضای بدن انسان و بیان چالشهای تجویز آن در مذاهب اسلامی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 16-30]
 • ناصری فورگ، محمدیوسف حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 8-22]
 • ناصری کریموند، امان اله چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 49-63]
 • ناصری کریموند، امان اله گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان [دوره 16، شماره 55، 1400، صفحه 119-131]
 • ناصری کریموند، امان اله روش‌شناسی علامه طباطبایی در کشف معانی مفردات قرآن و بازتاب آن در پژوهش‌های تفسیری معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نبیل، آغامحمد عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 58-69]
 • نجف پور، جعفر تاثیر آموزه های قرآن کریم در کنترل دوران اپیدمی کرونا با تأکید بر آرای مفسران فریقین [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجف پور، جعفر تبیین نحوه مواجهه قرآن کریم با سحر در آیه 102 سوره بقره بر مبنای تفاسیر شیعه و اهل سنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفی، حسین بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 59-78]
 • نجفی نژاد، علیرضا سلفیه و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان: ساده سازی دین یا نفی ضرورت وجود علما [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 22-39]
 • نخی، محمد مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 48-61]
 • نفر، زینب مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 8-26]
 • نوجوان، داود بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 5-14]
 • نورائی، محسن بررسی مبانی قرآنی اندیشه تقریبی ملا سعید نورسی [دوره 13، شماره 48، 1396، صفحه 13-21]
 • نورپور، محسن حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا [دوره 10، شماره 37، 1393، صفحه 8-22]
 • نوری ساری، حجت الله بررسی روایت های سه گانه از روابط جمهوری اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر پس از بیداری اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • وفادار، سمانه تحلیلی در باب رویکرد تقریبی آیت الله واعظ‌زاده خراسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وکیلی، هادی بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 46-58]
 • ویسی، محمود بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی(ع) و عبد صالح(ع) با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 6-22]
 • ویسی، محمود روش شیخ محمد عبده در تفسیر مسائل اجتماعی و فقهی قرآن [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 47-51]
 • ویسی، محمود توبه از دیدگاه قرآن و سنت [دوره 7، شماره 28، 1391، صفحه 12-29]
 • ویسی، محمود ویژگی های ایفای تعهد در زوال حق حبس از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 17، شماره 57، 1401]
 • ویسی، محمود مشترکات مذاهب در «الخلل فی الصلاة» (بر اساس الخلل فی الصلاة محقق کرکی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویسی، محمود مالکیت منابع هیدروکربنی از دیدگاه مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یزدانی، نجف نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف [دوره 9، شماره 34، 1392، صفحه 30-46]
 • یزدانی، نجف آسیب شناسی تقریب در خارج از جهان اسلام [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 22-36]
 • یزدانی، نجف تحلیلی در باب رویکرد تقریبی آیت الله واعظ‌زاده خراسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یگانه، هدیه بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر [دوره 11، شماره 41، 1394، صفحه 73-84]
 • یوسفی، زهرا آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین [دوره 12، شماره 45، 1395، صفحه 42-52]