نمایه نویسندگان

ا

 • امجدیان، قاسم توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 36-46]
 • ایازی، سید محمدعلی بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 67-85]
 • ایزدپناه، عباس توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 36-46]

ب

 • بیدی، رضا همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 5-14]
 • بیگدلی، سعید بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 52-63]

پ

 • پیرچراغ، محمدرضا مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 48-61]

ج

 • جمالی، حامد رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 34-42]
 • جوادی، محمد شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 7-16]

ح

 • حسینی الموسوی، سید مجتبی بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 17-27]
 • حسینی الموسوی، سید مجتبی بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 52-63]

خ

 • خلیلی، مهدی تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 23-32]

د

 • دارابی، بهنام حوزه علمیه تقریب‌گرای سامرا و نقش میرزای شیرازی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 39-49]
 • دولتی، کریم همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 5-14]
 • دولتی، کریم بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 67-85]
 • دولتی، کریم امنیت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 15-23]

ر

 • رازنهان، محمدحسن تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 23-32]
 • رحیمی، مرتضی تفسیر بیضاوی در آینه فقهای مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 33-47]
 • رستمی نجف آبادی، حامد بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 15-22]

ز

س

 • ساقی، سمانه بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 23-33]
 • سرمد محمدی، حسین تقریب مذاهب اسلامی در چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 62-74]

ش

 • شاکری، سید محمدتقی راهکار اتحاد امت از نگاه مولوی [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 43-49]
 • شیعه علی، علی اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 50-59]
 • شیعه علی، علی احکام میت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 50-66]

ص

ف

 • فرشی، حمید بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 15-22]
 • فرهی، عبدالله معرفی مناقب عبداللطیف اثری تقریبی در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 60-66]
 • فرهی، عبدالله مناقب‌نگاری ائمه(ع) نزد فریقین (با تکیه بر کتب مناقب قرون دهم و یازدهم هجری) [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 24-35]

ق

م

 • مؤمنی، عابدین بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 5-14]
 • مفتخری، حسین سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 28-38]
 • میری، فهیمه بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی(ع) و عبد صالح(ع) با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 6-22]

ن

 • نخی، محمد مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 48-61]
 • نوجوان، داود بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 5-14]

و

 • ویسی، محمود بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی(ع) و عبد صالح(ع) با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 8، شماره 30، 1391، صفحه 6-22]
 • ویسی، محمود روش شیخ محمد عبده در تفسیر مسائل اجتماعی و فقهی قرآن [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 47-51]