دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 1-204 
بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی

صفحه 19-38

علی شیعه علی؛ محسن معتمدی؛ علیرضا لطیفی


بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین

صفحه 52-66

زهره ربیعی مهم؛ عابدین مؤمنی؛ مهدی ذوالفقاری


حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل‌سنت

صفحه 78-96

محمدجواد حیدری خراسانی؛ مهدی اخلاصی؛ علیرضا مجدآرا