حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری عرفان و تصوف دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

تاریخ را می‌‌توان تکاپوی بشر برای رسیدن به حکمت دانست. حکمت حلقه اتصال آموزه‌‌های همه ادیان است؛ زیرا همگی به درستی یا به خطا، در پی کشف واقعیات، سازگاری و استفاده از آنها در جهت سعادت دیرپای بوده‌‌اند. از سوی دیگر، مفهوم حکمت که هردو بُعد نظری و عملی مذکور را دربر می‌‌گیرد، شامل معارف آسمانی و زمینی است و چونان پلی، معارف آسمانی و زمینی را به یکدیگر پیوند می‌‌دهد. این جستار، عمدتاً با استناد به متون مقدس قرآن و عهدین، جایگاه و اهمیت حکمت را در عهدین و قرآن نشان می‌‌دهد. در این مقاله همچنین به بیان مرزهای (اشتراک و افتراق) حکمت با عرفان، فلسفه، علم و شریعت از جهات موضوع، غایت و روش پرداخته شده است. مقوّمات، مقدّمات و لوازم نیل به حکمت، به ویژه نقش خوف، محبت، تزکیه و اخلاص نیز مورد بحث قرار گرفته است. پیش نیازی تقوا و خوف، تزکیه و عشق و نیز دیگر اشتراکات بسیار در سه سنت یهودی، مسیحی و اسلامی در همه موارد مذکور، از یافته‌‌های این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy in Palladian Geometry of Abrahamian religions

نویسندگان [English]

  • Hosein Heidari 1
  • Hasan Pashaei 2
چکیده [English]

History it could be an attempt for reaching to philosophy (Hekmat). Philosophy is a chain among trainings of all religions, because all of them, correctly or incorrectly, searching for truth, adaptation and utilizing them for reaching to salvation. On other hand the concept of philosophy, that contains both aspects of theoretical and practical, includes spiritual and earthy trainings and it is like a bridge which links spiritual and earthy trainings. This text mainly with referring to Holy Qura’n, Bible and Tora shows the status of philosophy in them. This article also examines common and different points of philosophy with mysticism, metaphysics, science and Shari’at. Preliminary and tools for reaching to philosophy especially the role of dread, kindness, purification and devotion are also discussed in this article. Before piousness and dread, love and purification is also a common element among these three traditions of Jewish, Christianity and Islam which this point is one of achievements of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy
  • Qur’an
  • Holy Book
  • Suleiman
  • mysticism
  • metaphysic