راهکارهای نورسی در تقابل با فرهنگ غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

زمانه‌ای که بدیع الزمان نورسی در آن می‌زیست، عصر سقوط حکومت عثمانی و روی کار آمدن حکومت سکولار و بلکه لائیک در ترکیه و هنگامه جنگ جهانی اول و اشغال کشورهای مسلمان توسط کشورهای غربی سکولار (نه غرب مسیحی و صلیبی) و آشنایی مسلمانان با فرهنگ و پیشرفت صنعتی این کشورها بود. بدیع الزمان نورسی در این زمان تمام تلاش خود را به کار گرفت، تا با معرفی فرهنگ عالی اسلامی، از اینکه جوانان مسلمان مرعوب یا فریفته تمدن غربی شوند، جلوگیری کند. او برای این کار روش مقایسه را به کار می‌گیرد. فرهنگ اسلامی ریشه در قرآن دارد که کتابی آسمانی است و تمدن غربی ریشه در فلسفه الحادی غربی دارد که معرفتی انسانی و در مقایسه با قرآن بسیار نازل است. وی با مقایسه تربیت یافتگان مکتب اسلام و مکتب فلسفه ‌الحادی و نیز مقایسه مدینه اسلامی و غربی، سعی می‌کند برتریهای فرهنگ اسلامی را به نمایش بگذارد. گام دیگری که بدیع الزمان نورسی برای آشکار کردن ماهیت تمدن غربی و جلوگیری از نفوذ آن در جوامع اسلامی برمی‌دارد، پاسخ دادن به شش مسئله علمی است؛ مسائلی که در اندیشه بدیع الزمان اگر بی‌پاسخ بماند، راه را برای نفوذ فرهنگ استعماری غرب فراهم می‌کند. خطبه‌ای که در مسجد جامع شام ایراد نموده نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nursi’s Solutions in Contrast to Western culture

نویسنده [English]

  • Majid Ghorbanali Doolabi
Assistant Professor at University of Islamic Denominations
چکیده [English]

The time of Badi‘ Al-Zaman Nursi was the era of the fall of the Ottoman Empire and the establishment of not only a secular but also a laic government in Turkey and during the First World War and the occupation of Muslim countries by secular Western countries (not the Christian and Crusader West) and Muslims’ familiarity with the culture and industrial development of these countries. Badi‘ Al-Zaman Nursi did his best at this time to introduce Muslims’ high culture to prevent Muslim youth from being intimidated or deceived by Western civilization. He used the method of comparison to do this. Islamic culture is rooted in the Qur’an, which is a divine book, and Western civilization is rooted in Western atheistic philosophy, which is a human knowledge that is very low in comparison to the Qur’an. He tries to show the advantages of Islamic culture by comparing the educated figures of the school of Islam and the school of atheistic philosophy, as well as comparing the Islamic and Western cities. Another step taken by Badi‘ Al-Zaman Nursi to reveal the nature of Western civilization and prevent its influence in Islamic societies is to answer six scientific questions, which in Nursi’s thought, if left unanswered, pave the way for the influence of Western colonial culture. The sermon he delivered at the Grand Mosque of Sham can also be analyzed in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Badi‘Al-Zaman Nursi
  • Cultural Confrontation with the West
  • Islamic Philosophy
  • Western Philosophy
آسیب شناسی امت اسلامی و راهکارهای قرآنی (خطبه شامیه)، سعید نورسی، ترجمه زاهد ویسی، تهران، نشر احسان، 1394ش.
اسلام در ترکیه مدرن: زندگینامه یک روشنفکر، بدیع الزمان سعید نورسی، مری ولد، ترجمه فرزاد صیفی کاران، تهران، نشر احسان، 1389ش.
الإنسان و الإیمان، سعید نورسی، ترجمه على محی الدین قرة داغی، قاهره، دارالإعتصام، 1983م.
بدیع الزمان النورسی و تحدیات عصره، ابراهیم سلیم ابوحلیوه، بیروت، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی، 2010م.
بدیع الزمان سعید النورسی؛ نظرة عامة، احسان قاسم صالحی، استانبول، سوزلر، ۱۹۸۷م.
بدیع الزمان سعید نورسی، حبیب محمد سعید، ترجمه زاهد ویسی، تهران، نشر احسان، 1380ش.
«تأملات فی بعض أدوات تزکیة و الروحیة فی رسائل النور»، محمد جکیب، المؤتمر العالمی النورسی و الموقف من الحضارة الغربیة، 2004م.
جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی، 1387ش.
الخطبة الشامیة، سعید نورسی، ترجمه احسان قاسم صالحی، قاهره، سوزلر، 2012م.
الخطوات الست، سعید نورسی، در: صیقل الإسلام، ترجمه احسان قاسم صالحی، قاهره، سوزلر، 2008م.
سر تأخر العرب و المسلمین، محمد بن محمد غزالی، قاهره، دارالصحوة، 1995م.
سیرة ذاتیة، سعید نورسی، در: کلیات رسائل النور، ج۹، ترجمه احسان قاسم صالحی، قاهره، سوزلر، 2000م.
صیقل الإسلام، سعید نورسی، ترجمه احسان قاسم صالحی، قاهره، سوزلر، 2008م.
«قرائة التحلیلة فی النظرة النوریة الی المسألة الغربیة»، قطب مصطفی سانو، المؤتمر العالمی النورسی و الموقف من الحضارة الغربیة، 2004م.
الکلمات، سعید نورسی، ترجمه احسان قاسم صالحی، قاهره، سوزلر، 2008م.
اللمعات، سعید نورسی، ترجمه محمدزاهد ملازکردی، بیروت، دارالآفاق الجدیدة، 2000م.
المثنوی العربی النوری، سعید نورسی، ترجمه احسان قاسم صالحی، قاهره، سوزلر، 2008م.
مرشد أهل القرآن إلى حقائق الإیمان، سعید نورسی، ترجمه احسان قاسم صالحی، بغداد، مطبعة منی، 1991م.
المکتوبات، سعید نورسی، ترجمه احسان قاسم صالحی، قاهره، سوزلر، 2008م.
الملاحق فی فقه دعوة النور، سعید نورسی، ترجمه احسان قاسم صالحی، قاهره، سوزلر، 2008م.
مهندسی فرهنگی کشور، مهدی ناظمی اردکانی، تهران، نشر ساقی، 1394ش.
The Global Transformations Reader, ed. by: David Held & Anthony McGrew, Polity Press, Cambridge UK, 2001.
Intruducing Cultural Studies, B. Longhurst, Longman, 2008.