مقایسه تطبیقی برداشت مولانا از حجاب و برداشت هایدگر از حقیقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

حقیقت دارای جایگاه محوری در فلسفه است و اساساً فیلسوف می‌خواهد به عمق یک پدیده بنگرد. می‌توان گفت در طول تاریخ فلسفه، تلاش تمامی مکاتب، فیلسوفان و اندیشمندان معطوف به مسئله حقیقت بوده است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه‌ای تطبیقی میان اندیشه مولانا جلال‌الدین و مارتین هایدگر در مورد مفاهیم حقیقت و حجاب است. تلاش هایدگر در مبحث حقیقت، این است که پدیده آغازین و بنیادین حقیقت را زنده کند و آن را به گونه جدیدی تفسیر نماید. مولانا حقیقت انسان را از منظر عرفانی می‌نگرد؛ از نظر مولانا، والاترین انحای بودن، وصال به حقیقت مطلق است و وصال به حقیقت، جز به واسطه عشق و از راه کنار زدن حجابها ممکن نیست. روش بررسی در این پژوهش، روش کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد برداشت هایدگر از حقیقت به معنای ناپوشیدگی و آشکارگی، بیشترین نزدیکی را به مفهوم حجاب و حجاب افکنی در اندیشه عرفانی مولانا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Rumi’s Conception of Veil and Heidegger’s Conception of Truth

نویسندگان [English]

  • Vahid Radaei 1
  • Seyed Mahdi Ahmadi Far 2
1 M.A at Allameh Tabataba'i University
2 M.A at University of Islamic Denominations
چکیده [English]

Truth has a central role in philosophy and essentially the philosopher intends to look deeply into the phenomenon under question.  It has been claimed that throughout the history of philosophy, efforts of different schools, philosophers, and intellectuals have been focused on the question of truth. The aim of this project is to do a comparative study between Rumi and Heidegger about the concept of truth and veil. Heidegger’s effort about truth is to revive the fundamental and primitive phenomena of truth and interpret it in a new order. However, Rumi looks at the Human’s truth from a mystical perspective; in his view, the highest form of being is becoming annihilated in the Absolute, and this only occurs through love and by removing the veil. The method of this study is library research method.  Findings show that Heidegger’s conception of truth in its meaning of unconcealment and openness, is closely related to the concept of veil and removal of veils in Rumi’s mystical thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truth
  • Veil
  • Heidegger
  • Rumi (Mawlawi)
قرآن کریم.
بحار الأنوار، محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
«حقیقت و عدم در نظر مولوی و هیدگر»، محمود نوالی، مجله پژوهشهای فلسفی، شماره 205، 1387ش.
حکمة الاشراق، یحیی بن حبش سهروردی، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران، دانشگاه تهران، 1367ش.
درآمدی بر تصوف و عرفان اسلامی، ویلیام چیتیک، ترجمه جلیل پروین، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1382ش.
دیوان حافظ، شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، براساس نسخه محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، بادبادک، 1390ش.
دیوان حکیم سنایی غزنوی، مجدود بن آدم سنایی، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران، سنایی، 1380ش.
زمینه و زمانه پدیدارشناسی؛ جستادی در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و هایدگر، سیاوش جمادی، تهران، ققنوس، 1392ش.
سرآغاز کار هنری، مارتین هایدگر، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، تهران، هرمس، 1382ش.
شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران، امیرکبیر، 1377ش.
فصوص الحکم، محی‌الدین ابن‌عربی، ترجمه علی شالچیان ناظر، تهران، الهام، 1375ش.
کلیات شمس، جلال‌الدین محمد بن محمد مولوی، تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر، 1363ش.
مثنوی معنوی، جلال‌الدین محمد بن محمد مولوی، تصحیح رینولد نیکلسون، تهران، امیرکبیر، 1366ش.
مرصاد العباد من المبدأ إلی المعاد، عبدالله بن محمد نجم‌الدین رازی، تهران، علمی و فرهنگی، 1365ش.
Plato: an Introduction, P. Friedlander, tr. H. Meyerhoff, Princeton University Press, 1969.
Plato`s Doctrine of Truth, Martin Heidegger, tr. T. Sheehan in Pathmarks, William McNeill, UK: Cambridge University Press, 1998.
The Essence of Truth, Martin Heidegger, tr. Ted Sadler, University Press, 2002.