تبیین نحوه مواجهه قرآن کریم با سحر در آیه 102 سوره بقره بر مبنای تفاسیر شیعه و اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد ارومیه

3 مدرس دانشگاه آزاد ارومیه

4 ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

چکیده

قرآن کریم علاوه بر نشان دادن مسیر صحیح زندگی، آیات فراوانی برای آشکار ساختن پدیده های مبهم دارد. این پدیده‌ها می‌تواند یک اتفاق تاریخی یا یک فرد مهم از گذشتگان باشد. در آیه 102 سوره بقره پیرامون پیشامدی مهم در دوران حضرت سلیمان (ع)، دیدگاه قرآن نسبت به سحر مشخص می شود. مقاله حاضر تلاش دارد با تحلیل این آیه براساس تفاسیر شیعه و اهل سنت نحوه مواجهه قرآن کریم با سحر را تبیین و طبقه بندی کرده و رویکرد صحیح قرآنی را مورد تأکید قرار دهد. در این مطالعه مبنای کار، تفاسیر اجتهادی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. تحلیل ها نشان دادند دلایل اصلی تنش به وجود آمده در دوران سلیمان نبی (ع) به خاطر موضوع سحر و جادو سه مورد بودند: اول ناتوانی در درک موضوع اعجاز و اذن الهی. دوم رواج سحر و جادو در دوران سلیمان نبی (ع). سوم انحرافات اولیه تورات. قرآن برای تبیین این مسئله به چهار موضوع اشاره می کند: 1- جایگاه شیاطین را مشخص می‌کند. 2- کفر آنها را متذکر می‌شود. 3- دلیل فرستادن دو فرشته را بیان می‌کند 4- اذن الهی را به‌عنوان حلقه مفقوده یهودیان بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The Significance of Surah Al-Baqarah Verse 102: Exploring Interpretations of Shia and Sunni on the Holy Qur'an's Confrontation with Dawn"

نویسندگان [English]

  • Rasool Solemani 1
  • hosein shariatifard 2
  • jafar najafpoor 3
  • sadra alipour 4
1 PhD student of Islamic Azad University of Urmia
2 Academic staff of Urmia Azad University
3 teacher
4 Deanship of Islamic Azad University, Mako branch
چکیده [English]

Apart from guiding people towards the right path in life, the Holy Quran also sheds light on various obscure phenomena. These phenomena may include historical events or important figures from the past. For instance, in verse 102 of Surah Al-Baqarah, the Quran describes the dawn during an important event that occurred during the time of Hazrat Suleiman (AS). This article aims to analyze this verse and categorize the Quranic approach to dealing with witchcraft, based on the interpretations of different parties, in order to emphasize the correct approach. The research method used here is descriptive and analytical. The analysis reveals that the tension that arose during Suleiman's era regarding the issue of magic had three main causes. Firstly, the inability to comprehend the concept of miracles and divine permission. Secondly, the prevalence of magic during Suleiman's time. Thirdly, the initial deviations of the Torah. To explain this issue, the Quran highlights four key points: 1) It specifies the position of the devils. 2) It mentions their disbelief. 3) It explains the reason for sending two angels. 4) It highlights God's permission as the missing link for the Jews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magic
  • Surah Baqarah
  • Prophet Solomon
  • interpretation
  • Bani Israel