بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ترجمه قرائت قرآن در نماز، یکی از مباحث فرعی مربوط به حوزه ترجمه قرآن است. درباره اصل ترجمه قرآن، عالمان و قرآ‌ن‌‌پژوهان، دیدگاههای مختلفی دارند، اما برایند و دیدگاه غالب دانشمندان فریقین در بحث ترجمه قرآن، به سمت جواز آن نشانه رفته است. به تبع جواز یا عدم جواز ترجمه قرآن، قرائت ترجمه حمد و سوره نیز از دیرباز هم در میان مفسران و هم در میان فقها مطرح بوده و عالمان و مفسران مسلمان درباره آن اظهار نظر کرده‌‌اند. در میان مذاهب اسلامی، بحث جواز ترجمه قرآن در نماز، با فتوای ابوحنیفه آغاز گردید. این مقاله چگونگی این موضوع را در میان مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می‌‌دهد و در نهایت مشخص می‌‌کند افزون بر اجماع عالمان شیعه بر عدم جواز ترجمه قرآن در نماز، شافعیه، حنبلیه و مالکیه نیز چنین نظری را دارند و در برخی متون فقهی قول به بازگشت ابوحنیفه از دیدگاه قبلی خود دال بر جواز ترجمه گزارش شده است، هرچند جستجو در اقوال خود ابوحنیفه چنین بازگشتی را تأیید نمی‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Qur’an’s translation on reading of Sallah from Islamic Sects viewpoint

نویسنده [English]

  • Mohsen Qasem pour
چکیده [English]

Translation of reading (Qera’at) of Qur’an in Sallah is one of secondary subjects in the Qur’an translation’s field. About Qur’an’s translation, scholars and Qur’anic researches have different views but most of Fariqain’s scholars allow for translation of Qur’an. Therefore allowing or not allowing to translation of Qur’an and also reading Soorah of Hamd’s translation from long time ago were discussed by jurisconsults and interpreters as well and Islamic scholars have observation about it. Between Islamic Sects the subject of permitting to Qur’an’s translation in Sallah was discussed by Abu Hanifah for the first time. This article would discussed this issue between Islamic Sects, and finally illustrates that in addition to consensus of Shia scholars through impermissibility of Qur’an’s translation in Sallah Shafe’iyah, Hanbaliyah and Malekiyahh have the same idea too, and in some jurisprudence texts shows that Abu Hanifah return from his ex-idea. Although in other texts this idea was not accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sallah
  • Jurisprudence Sects
  • Reading of Qur’an
  • Translation of Qur’an
  • Abu Hanifah