بررسی مبانی قرآنی اندیشه تقریبی ملا سعید نورسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

«وحدت» یکی از مهم‌ترین آموزه‌های اسلام است. به باور بسیاری از اندیشمندان، تحقق وحدت امت اسلام، عامل بازگشت شکوه و عظمت به آن است. «ملا سعید نورسی» عارف کردتبار ترکیه، از جمله مصلحان معاصر است که تلاش علمی درخور در زمینه وحدت دارد. نوشتار پیش رو که به شیوه توصیفی - تحلیلی نگاشته شده، می‌کوشد، تا با تمرکز بر اثر معروف نورسی «رسائل النور»، اهم مبانی قرآنی این دانشمند را در زمینه وحدت به بحث نشیند. براساس نتیجه پژوهش، مهم‌ترین این مبانی عبارتند از:‌ ایمان به خدا، پیروی از رهبر واحد، پایبندی به اخلاق اسلامی و توجه به تفقه و اجتهاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Qur’anic Bases of Mullah Said Nursi’s thought about Proximity

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nouraei 1
  • Maryam Sahraei 2
1 Assistant Professor of University of Mazandaran
2 M.A student of University of Mazandaran
چکیده [English]

“Unity” is one of the most important teachings of Islam. According to many scholars, the realization of the unity of Islamic Ummah is the reason for the return of glory to them. Mullah Said Nursi, the Kurdish theologian from Turkey, is one of the contemporary reformers, who has important scientific endeavor in the field of unity. This article which is written in descriptive-analytic method attempts to discuss the great Qur’anic principles of this scientist in the context of unity by focusing on the well-known work of Nursi, “Risalah al-Nour”. According to the results of this research, the most important of these bases are: belief in God, following a unified leader, fidelity to Islamic ethics, and paying attention to understanding and Ijtihad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Unity
  • Proximity of Islamic Denominations
  • Muhammadian Unity
  • Mullah Said Nursi
  • Risalah al-Nour
قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
ابن‌فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الإعلام الاسلامی، 1404ق.
ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارالفکر، 1414ق.
بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1424ق.
جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین، 1410ق.
دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی امیرالمؤمنین(ع)، 1383ش.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق، دارالقلم؛ بیروت، الدار الشامیة، 1412ق.
طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1375ش.
قمی، محمدتقی، سرگذشت تقریب: یک فرهنگ، یک امت، ترجمه سید هادی خسروشاهی، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1389ش.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1383ش.
نورسی، سعید، الخطبة ­الشامیة، ترجمه به عربی: احسان صالح قاسمی، قاهره، سوزلر، 2012م.
همو، المناظرات، ترجمه به عربی: احسان صالح قاسمی، قاهره، سوزلر، 2012م.
همو، سیرة ذاتیة، ترجمه به عربی: احسان صالح قاسمی، قاهره، سوزلر، 2012م.
هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1385ش.