تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نحوه مواجهه سیاسی و مذهبی علاءالدین محمد سوم، پیشوای اسماعیلی الموت و جلال‌الدین خوارزمشاه در فاصله سالهای 618ق تا 628ق بررسی شده است. قبل از این دوران یورشهای مغولان باعث از هم پاشیده شدن حکومت خوارزمشاهیان گردید و در دوران مورد بحث، جلال‌الدین می‌کوشید که در مقابل مغولان ایستادگی نماید. از سویی اسماعیلیان الموت نیز قبل از این، رسولی را نزد مغولان فرستاده و اظهار ایلی نموده بودند. نزاریان در این دوره شرایط مناسب‌تری را نسبت به خوارزمشاهیان داشتند و با تغییر مذهب خود و نزدیکی به خلفای عباسی و در مواجهه با مغولان، سیاست گفتگو و مدارا را انتخاب کردند و در صدد بودند که با آنان برخورد نظامی نداشته باشند. از سویی تزلزل دولت خوارزمشاهی باعث شد که اسماعیلیان از این موقعیت استفاده نموده، گاهی با ارسال سفیر و ایجاد روابط دیپلماتیک و گاهی با ارسال فداییان خود و ایجاد فضای رعب و وحشت، راهبردهای اساسی خود را در مناسبات سیاسی خود با خوارزمشاهیان دنبال نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemplation on political and religious encounter of Nizari Ismailia with Khwarazmian

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khalili
  • Mahdiyeh Tourani Alizadeh
  • Seyed Mahdi AhmadiFar
چکیده [English]

This article has examined the political and religious way of A’laeddin Mohammad the third, the leader of Alamoot’s Ismailia and Jalal Alddin Khwarazm Shah in years of 618 -628.  Before this Era Mongol’s attacks lead to collapse of Khwarazmian state and in the said Era Jalal Alddin attempted to stand against Mongol’s attacks. Moreover, Alamoot’s Ismailia before this sent a massage to Mongols. Furthermore, Nizari in this time had more suitable situation than Khwarazmian and with changing their religion become closer to Abbasi Caliphate and in countering with Mongols chose dialogue and tolerance policy and decided not to have military encountering. On other hand the insatiability of Khwarazmian helped to Ismailia to utilize from this situation, sometimes with sending messengers and making diplomatic relationship and sometimes with sending Assassins and making a terror atmosphere follow their basic methods in their political relations with Khwarazmian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alamoot’a Ismailia
  • political and religious encountering
  • Khwarazmian
  • A’laeddin Mohammad the third
  • Jalal Alddin Khwarazm Shah
  • Mongols