جایگاه تصوف در روند قدرت‌گیری عثمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تاریخ نشان می‌‌دهد که در فتح آناطولی عامل دین نقش مؤثری داشته است. البته باید ذکر کرد که هدف ترکان دستیابی به رهبری جهان اسلام نبود، بلکه هدف آنها در این برهه زمانی خدمت به اسلام بود که موجب شد تا ترکان در مقابله با دنیای مسیحیت، در واقع پیشگام مسلمانان شوند. ترکان مسلمان که آناطولی را فتح کردند و در قسمتهای مختلف آن استقرار یافته و موفق به تأسیس یک دولت مستقل شدند، با ساکنان بومی آناطولی درآمیخته و با گسترش اسلام در آناطولی به صورت یک ملت بزرگ درآمدند، همین ترکان تحت تأثیر مدنیت یونانی و رومی و مسیحیت قرار نگرفتند و حتی فرهنگ و تمدن مسیحیان مغلوب آناطولی را نازل‌‌تر از فرهنگ و تمدن اسلامی یافتند. این امر از آن جهت بود که ترکان عمیقاً متأثر از تمدن و فرهنگ اسلامی بوده و از این جهت نمی‌توانستند فارغ از تأثیر ژرف فرهنگ اسلامی زندگی کنند. نکته‌‌ای که قابل ذکر است مهاجرت دسته جمعی ترکان تازه مسلمان از آسیای مرکزی آن هم به خاطر کثرت جمعیت و جستجو برای چراگاه بود. تماس ترکان با اسلام و مسلمانان موجب شد خان بزرگ ترک ساتوق بغراخان، شمنزیم را که صدها و بلکه هزاران سال آیین اجدادی ترکان بود، ترک و ضمن قبول اسلام آن را در دولت خود رسمی نیز سازد. البته در پذیرش اسلام از سوی ترکان، منافع سیاسی و ملی نیز دخیل بوده است. از جنگ ملازگرد به بعد، ترکان ایده‌‌آل با آرمان جهاد در راه خدا به سوی غرب پیشروی کردند و مرزها و ممالک غیر اسلامی را گشودند. ترکان مسلمان علاوه بر امر مقدس جهاد در ممالکی که فتح کردند، اقدام به ساختن مسجد، مدرسه، حمام، بازار و کاروانسرا و غیره می‌کردند. این امر حاکی از علایق و دلبستگیهای دینی آنها بود. از نمونه مواردی که ذکر کردیم چنین دانسته می‌شود که ترکان مسلمان با هدف خدمت به اسلام دست به تلاش و تکاپو می‌زدند. بدین ترتیب ترکان علاوه بر جهاد در راه دین، با اقدامات خود به اشاعه و ترویج اسلام نیز پرداختند. در اینجا یک نکته مهم که باید بدان اشاره کرد، وجود گروههای طریقتی و متصوفه بود که در ادامه در قلمرو عثمانی قوت گرفت و نقش مهمی در اشاعه قدرت عثمانیها داشته است و عثمانیها به حق نهایت استفاده را از آنها کردند و بر سایر امیرنشینها سلطه و حکومت عظیم خود را بنیان نهادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tassavof’s status in process of Osman’s getting power

نویسنده [English]

  • Shoeyb NaderZadeh
چکیده [English]

History shows that the factor of religion has a strong role in conquest of Anatolia. Indeed this must mention that the leadership of Islamic world wasn’t the Turk’s aim rather their purpose in this era was serving to Islam. This caused Turks to in encountering with Christians become pioneers for Muslims. Muslims Turks which conquest Anatolia settle in different sections and establish a new independent government. They combined with Anatolia domestic people and with Islam’s expansion in Anatolia became a great nation. This Turks were not influenced by Christianity of Greek and Roman civilization and they even found Christian culture and civilization of defeated Anatolia lower than Islamic culture and civilization. This situation was because of that Turks were deeply influenced by Islamic culture and civilization and because of this they couldn’t live without effects of Islamic culture. The point that must bear in mind is collective migration of new Muslims Turks from central Asia which this was as a consequence of intensity of population and searching for grasslands. The Turks connection with Islam and Muslims forced the Turks great Khan, Satoogh BoghraKhan, to leave Shamanism that dozen years was Turks’ ancestors’ belief and replaced Islam and Islam became the official religion of their government. Of course for accepting Islam by Turks political and national interests was involved as well. After battle of Manzikert ideal Turkish with faith of Jahad for Allah moved forward to west and opened borders of non-Islamic countries. Muslim Turks plus do Jahad in this countries built mosques, schools, baths, Bazars, caravanserai and etc. This was because of their religious affection and attachment. From these samples we could conclude that the attempt of Muslim Turks was for serving to Islam. Therefore Turks in addition to going to Jahad with their actions expand Islam religion. In here we must mention an important point which is the existence of Tassavof’s groups that get power in Osman territory and has had important role in expanding Osman power and Osman utilize from this situation and expand their great state and hegemony on other states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatolia
  • Osman
  • Religion
  • Religious approach