شناخت رویکرد تقریبی طبرسی در مجمع البیان با تخریج احادیث تفسیری سوره یوسف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مجمع البیان لعلوم القرآن، تألیف فضل بن حسن طبرسی (د 548ق)، یکی از برجسته‌ترین تفاسیر شیعی است که از اوایل سال 530 تا اواخر سال 536ق و طی مدت هفت سال، نوشته شده است. اغلب روایات این تفسیر، بدون سند کامل و بدون اشاره‌ به مرجع اصلی آنها نقل شده است. این حالت، در ظاهر ممکن است در احادیث کتاب، خدشه وارد کند و بخش مهمی از اعتبار احادیث را که به سند وابسته است، از بین ببرد. در این مقاله، تمام روایات تفسیری سوره یوسف در این تفسیر، تخریج و اسانید آنها در کتب حدیثی فریقین بازیابی شده است، تا نشان داده شود روایات مجمع البیان از پشتوانه‌ای استوار برخوردار بوده و از منابع معتبر فریقین نقل شده است و حذف اسناد روایات کتاب که بنا به گفته طبرسی، به خاطر رعایت اختصار یا شهرت حدیث نزد محدثان انجام پذیرفته، خللی در اعتبار کتاب ایجاد نکرده است. البته سند تعداد محدودی از روایات، در منابع مورد بررسی یافت نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proceed Recognition of Tabarsi’s proximity in Majma’ al-Bayan with emitting to interpreter Hadith of Soorah of Yousef

نویسندگان [English]

  • Karim Dowlati
  • Mojtaba Mohammadi Anvigh
چکیده [English]

Majma’ al-Bayan al-Oloom al- Qur’an is the compilation of Fazl ibn HasaTabarsi(d. 548) and is one of remarkable Shi’a interprets that wrote in duration of seven years from early year of 530 until the end of 536. The most parts of Hadiths of this interpret quoted without complete isnad and without pointing out to the original sources. This situation evidently might inquietude Hadiths of this book and eliminates validity of important parts of Hadiths which are depended to isnad. In this article has emitted all interpret Hadiths of Yousef’s Soorah and has detected its isnad in Fariqain’s book to show Hadiths of Majma’ al-Bayan have strength origin and narrated from valid Fariqain’s sources. And deleting isnadof Hadiths of the book, wouldn’t disorder validity of the book, as Tabarsi said this deletion was because of esteeming brevity or notability of Hadiths for Hadith scholars. Indeed isnad of limited Hadiths in examining valid sources was not found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Majma’ al-Bayan al-Oloom al- Qur’an
  • Fazl ibn HasaTabarsi
  • documentations of Hadiths
  • emit
  • Soorah of Yousef