فرایند شکل‌گیری نهضت اسماعیلیان در ایران تا آغاز دعوت جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هم‌‌زمان با شروع دعوت در عراق، رهبران مرکزی دعوت، اندکی پس از سال 260ق داعیانی را به جبال، خراسان، آذربایجان و ... فرستادند. دعوت اسماعیلی با فعالیت داعیان برجسته‌‌ای چون ابوحاتم رازی، ابویعقوب سجستانی و مؤیدالدین شیرازی، موفقیتهای چشمگیری در نقاط مختلف به ویژه ایران به دست آورد و حتی با وجود مخالفتهای شدید خلافت عباسی و حکومتهای سنی سامانیان، غزنویان و سلجوقیان، جنبش اسماعیلیان در ایران متوقف نشد. با مرگ مستنصر و اختلاف و درگیریهای اسماعیلیان فاطمی مصر بر سر جانشینی، نهضت اسماعیلیان به دو شاخه تقسیم شد. اهتمام ویژه اسماعیلیان به نشر و توسعه نهضت در سالهای متوالی و به وجود آوردن کشش و گیرایی مذهبی در جذب توده مردم و استفاده از زمینه‌‌های سیاسی و اجتماعی آنها و مدیریت صحیح در این جریان، سرآغاز دعوت جدید در ایران بود. رهبری نهضت اسماعیلیان در ایران را حسن صباح بر عهده داشت که اینها، اسماعیلیان نزاریه نامیده می‌‌شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formation’s process of Esma’eliyeh movement in Iran until beginning of new invitation

نویسندگان [English]

  • Saleh Pargari
  • Seyed Mahdi AhmadiFar
  • Zeinab Pour Zaferani
چکیده [English]

With beginning of invitation in Iraq, the central leaders of invitation fewness after 260(Hegira) sent messengers to Jebal, Khorasan, Azerbaijan and …. Esma’eli invitation starts with messengers such as Abu Hatam Razi, Abu Yaqoob Sajestani and Moa’yed Alddin Shirazi; and brought remarkable progress in various especially in Iran, and even Esma’eliyeh movement didn’t stop with all solid disagreements of Abbasi’s Caliphate and Soni government of Samaniyan, Qaznaviyan and Saljooqiyan. Esma’eliyeh movement divided in two parts with Mostanser’s death and disagreements and conflicts of Fatemi Esma’eliyeh of Egypt through deputy. Special attempt of Esma’eliyeh for publishing and improving the movement in successive years, making religious attraction and fascination for attracting masses and using from their political and social backgrounds, and managing this movement correctly was the beginning of the new invitation in Iran. The movement’s leadership of Esma’eliyeh in Iran was taken by Hasan Sabah who they named as Esma’eliyeh of Nazriyeh.