تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است با استناد به منابع به کاوش چگونگی روابط میان نزاریان و خلافت عباسی در دوران مورد بحث پرداخته شود. روابط سیاسی اسماعیلیان الموت با خلافت عباسی در فاصله سالهای 487 تا 654ق تغییر فاحشی پیدا کرد. اسماعیلیان نزاری در این دوران به چند دلیل در چهارچوب سیاست مدارا و گفتگو با عباسیان رفتار می‌‌کردند: یکی اینکه عباسیان نمی‌‌توانستند برای متصرفاتشان خطری جدی ایجاد کنند و دست خلافت عباسی از خراسان و عراق عجم کوتاه بود. دیگر اینکه ضعف و فترت سلجوقیان پس از مرگ ملکشاه و افزایش توان اسماعیلیان الموت از یک سو و تلاش خلافت عباسی برای بازگشتن به جایگاه محوری خود در سطح مراوده با مسلمانان از سوی دیگر، باعث شد شرایط سیاسی تازه‌‌ای فراروی دو حکومت قرار گیرد. همچنین تحرکات سیاسی خوارزمشاهیان علیه خلافت عباسی و آغاز هجوم مغولان به سرزمینهای اسلامی، تغییر روابط نزاریان را با خلافت عباسی ایجاب می‌‌نمود. بنابراین هم برای خلافت عباسی و هم برای اسماعیلیان، سیاست مدارا و تغییر در روش ضروری به نظر می‌‌رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on political relationship of Nazariyan Esma’eeli with Abasi Caliphate (487-654 A.H)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan RazNahan
  • Mehdi Khalili
چکیده [English]

The article tries with referring to sources search through modality of Nazariyan and Absi Caliphate relationship in the mentioned era. The political relationship of Alamoot’s Esma’eeliye changed a lot in years of 487 – 654 (A.H). Nazariyan Esma’eeli in this era for several reasons behaved with Abasi Caliphate in framework of policy of tolerance and dialog: one reason was Abasi couldn’t bring danger for their occupations and Abasi Caliphate couldn’t reach to Khorasan and Iraq of Ajam. The other reason was the weakness of Saljooqiyan after MalekShah’s death and accession power of Esma’eeliyan of Alamoot. Furthermore, the attempt of Abasi Caliphate for returning to their exile status in stage of socializing with Muslims on other hand, cause to a new political situation for both governments.Political movements of KharazmShahi against Abasi Caliphate and the begging attacks of Mongols to Islamic lands made changes in relationship of Nazariyan and Abasi Caliphate. Thus both tolerance policy and make changes in methods for Abasi Caliphate and Esma’eeli were necessary.