تفسیر بیضاوی در آینه فقهای مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عبدالله بیضاوی از دانشمندان نامدار فارس، از خود آثاری بر جای نهاده که از بین آنها کتاب «انوار التنزیل» ایشان بیشترین توجه دانشمندان گوناگون اعم از متکلم، محدث، مفسر و فقیه را به خود جلب نموده است. در این میان توجه فقهای مذاهب اسلامی به کتاب مزبور به شکل حاشیه، شرح و تعلیق به علل گوناگون از جمله تاریخ فقه حائز اهمیت است. از بررسی فقهایی که تفسیر بیضاوی را مورد توجه قرار داده‌‌اند، برمی‌‌آید که به ترتیب فقهای حنفی، امامی و شافعی بیشترین سهم را در توجه به تفسیر مزبور دارند و فقهای حنبلی و مالکی به ترتیب کمترین سهم را در این باره دارند که این امر می‌‌تواند ناشی از نقل‌‌گرایی حنبلیها در مقابل عقل‌‌گرایی حنفیها و زیادی پیروان ایشان باشد. شیخ بهایی از عالمان عصر صفویه اولین فقیه امامی است که بر تفسیر بیضاوی حاشیه نوشته و آن را شرح کرده است. پس از شیخ بهایی، دیگر فقهای امامیه نیز به تفسیر مزبور توجه نموده‌‌اند که در مقایسه با فقهای شافعی، شمار آنها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beyzavi’s interpretation in jurisconsult of Islamic sects’ mirror

نویسنده [English]

  • Morteza Rahimi
چکیده [English]

Abdullah Beyzavi, the famous scholar of Fars, had many works that among them “Anvar AlTanzil” has attracted attention of various scholars such as Motekalem, Mohadeth, interpreters and jurisconsults (Faqih). From jurisconsults’ examinations who liked Beyzavi’s interpretation, could conclude that in order Hanafi, Emami and Shafe’ee jurisconsults pay the main attention to this work and Hanbali and Maleki jurisconsults in this case had the less share. This view could be because of narration approach of Hanbali and Hanafi’s intellectualism and their extra followers. Sheikh Bahaee a scholar from Safaviyeh Era is the first Imami jurisprudence who wrote an interpretation on Beyzavi interpretation. After Sheikh Bahaee other Imami juriscosults paid attention to his interpretation as well that it is numerous in comparison with Shafe’ee jurisconsults.