امنیت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

خدای متعال، انسان را موجودی اجتماعی آفریده که نه تنها برای برطرف ساختن نیازهای مادی و ظاهری‌اش به دیگر افراد بشر نیازمند است، بلکه در برآورده شدن نیازهای معنوی‌اش نیز به دیگران احتیاج دارد. یکی از مسائل مهمی که سبب برقراری محیطی آرام می‌شود تا انسان به خواسته‌هایش دست یابد، وجود امنیت است. «امنیت» سنگ زیربنای حیات فردی و اجتماعی است و پیش‌شرط هرگونه توسعه، رشد، رفاه و ارتقای مادی و معنوی محسوب می‌شود. شرط ضروری عدالت، برقراری رفاه، توسعه و رشد شاخصهای اصلی زندگی و بسیاری از مقوله‌های دیگر، همه و همه مبتنی بر امنیت است. از یک‌‌سو «امنیت» از بسیاری از عرصه‌های زندگی بشر تأثیر می‌پذیرد و از سوی دیگر، بر تعدادی از آنها اثرگذار است. اقتصاد، فرهنگ و سیاست از جمله این عناوین محسوب می‌شود. به تعبیر دیگر باید گفت امنیت، تأثیر و تأثّر متقابل با بسیاری از عوامل و شرایط دارد و همین نکته، یکی از ابعاد ویژه‌اش را نشان می‌دهد. در این مقاله، موضوع «امنیت» از منظر امام علی(ع) مورد بررسی قرار گرفته است که علاوه بر ضرورت و انواع آن ـ به خصوص در مقوله امنیت اجتماعی ـ به برخی ابعاد و مسائل مرتبط با آن و عوامل مؤثّر بر آن پرداخته می‌شود و در نهایت، امنیت معنوی غایی انسان، رسیدن به بهشت امن معرفی می‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social security from Imam Ali’s (PH) viewpoint

نویسنده [English]

  • Karim Dowlati
چکیده [English]

Almighty God creates human as a social creature that s/he for resolving their worldly and exterior needs not only require to other mankind, but also for resolving its spiritual needs require to others. “Security” is one of important issues which lead to establishing a peaceful environment until human could reach to his/her requires. “Security” is base of personal and social living of human being and it is the pre-condition of all developments, growth, welfare and worldly and spiritual preferment. The essential condition of justice is establishing welfare, development and formation of basic life’s indexes and many other issues that all of them are based on security. Moreover, on one hand security influenced by many life’s aspects and on other hand it has effects in some of them. Therefore economy, culture and politics are including these issues. In other words, we could say, security get reciprocal effects from many conditions and ingredients and this point shows one of its remarkable aspects. In this article the issue of “security” has been examining from Imam Ali’s (PH) viewpoint that in addition to its conditions and necessities –especially in the matter of social security- the article illustrates some aspects and features, and also effective elements of security that are related to this issue. Finally the text would introduce human’s spiritual security as an element for reaching to secure Heaven.