نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده نخست قمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی کرمان در سده نخست قمری است. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که ضعف مقطعی در حکومت اموی پس از مرگ معاویه و همچنین فاصله طولانی منطقه کرمان با مرکز خلافت، سبب نفوذ و قدرت‌‌گیری خوارج ازارقه در این منطقه شد. همچنین در دوره عبدالملک بن مروان (65-85ق) بود که وی از حضور خوارج ازارقه در کرمان احساس خطر کرد و با فرستادن فرمانده برگزیده خود، مُهلب بن ابی‌‌صفره، در پی سرکوبی آنها برآمد. در این پژوهش ضمن بررسی دگرگونیهای اعتقادی جامعه کرمان در آستانه ورود خوارج ازارقه، تلاش شده است، تا دلایل حضور این دسته از خوارج و نقش آنها در تحولات سیاسی ـ اجتماعی سده نخست مورد تبیین قرار گیرد. همچنین بررسی پیامدهای حضور خوارج ازارقه در کرمان بخش پایانی پژوهش را دربر می‌‌گیرد. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تبیینی براساس منابع کتابخانه‌‌ای به موضوع پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Khavarej of Azaraqeh in political- social evaluations of Kerman in first century of Hijri

نویسندگان [English]

  • Hossein Moftakhari
  • Arman Forouhi
چکیده [English]

The main aim of this article is examining and analyzing role of Khavarej of Azaraqeh in political evolution of Kerman in first Hijri century. The discoveries of this research shows that juncture weakness of Omavi’s government after Mo’aviyah’s death and also far distance of Kerman from Caliphate center cause Khaverj of Azaraqeh became strength in this area. Moreover in Abdol Malek ebn Marvan’s era (65-85) their danger became visible for him and he by sending his selected commandant, Molhab ebn ebi Safreh, tries to repress them. In this research in interim of examining ideological changes of Kerman society in the threshold of entering Khavarej Azaraqeh, tries to illustrate reasons of their presence and their roles in political and social evolutions of first century. Furthermore the last section of research would contain results of Khavarej Azarageh’s presence in Kerman. In this article with descriptive – illustrative method and by library sources the subject became illustrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khavarek
  • Azaraqah
  • Kerman
  • Omaviyan
  • Nafe’ Ebn Azraq
  • Molhab Family