راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع)

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشکده علوم قرآنی ملایر

چکیده

امت اسلامی ـ برخلاف دستور و ارشاد الهی ـ به دلایلی از همان روز نخستِ پس از رحلت پیامبر(ص)، دچار شکاف و انشقاق شد. این امر در طول سالیانِ دراز پس از پیامبر، آسیبهای بسیاری بر امت اسلام وارد نموده است. هرچند نباید این وضعیت به وجود می‌‌آمد، لیکن از نظر دانایان و دلسوزان، چاره این کار نشستن و گریستن و تماشای تداوم آسیبهای آن نبود. بنابراین از همان آغاز، امامان(ع) که دلسوزترین افراد به حال امت بودند، در صدد برآمدند، تا با تدارک راهکارها و در پیش گرفتن رفتارهایی، نه تنها مانع آسیبهای هرچه بیشتر آن شوند، بلکه نوعی از وحدت و همزیستی سودمند را درون امت اسلام شکل دهند. امام رضا(ع) از جمله این امامان گرامی است که با بررسی سیره زندگی ایشان پی می‌‌بریم نگرش و روش ایشان به جدّ تقریبی و هم‌‌گرا بوده است که با بیان اخوت ایمانی و گفتگوی سازنده، تأکید بر مشارکت پیروان اهل‌‌بیت در مراسم و مناسک عبادی و اجتماعی دیگر هم‌‌کیشان، سفارش به برقراری روابط اخلاقی و عاطفی با آنها، و ترویج خردورزی و آزاداندیشی، و با صیانت از یکپارچگی دینی ـ حاکمیتی در جامعه اسلامی، در صدد تأمین تقریب و هم‌‌گرایی در میان امت اسلام برآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Islamic proximity in Imam Reza’s (PUH) speeches and life

نویسندگان [English]

  • Karam Seyavashi 1
  • Neda Soleimani Far 2
چکیده [English]

Islam’s Ummah –against divine’s recommendation and guidance –split and riven came to them for some reasons from beginning days of Holy Prophet’s (PUH) departure. This point brought damages to Islam’s Ummah in long years after Holy Prophet’s (PUH) death. Although this mustn’t happen but from view of wise and compassionate people solution for this situation wasn’t sitting, crying and looking to the damages. Thus from the beginning, Imams (PUT) which were the most companionate people to Ummah, attempt to not only put obstacle through ways of damages but also firmed a useful unity in Islam’s Ummah. Imam Reza (PUH) was including these prized Imams and by searching his life we notice that his methods and attitudes was so united and proximate that with stating brotherhood devotion, constructive dialogue, emphasizing on attendance of Ahlol Beit’s followers in social and divine ceremonies of other coreligionists, recommend on making moral and emotional relationship with them, promoting wisdom and freethinking and with protecting from religious-governmental unity in Islamic society tried to establish unity and proximity in Islamic Ummah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic proximity
  • fields
  • Methods
  • heralds of proximity
  • life of Imam Reza (PUH)