واکاوی حقوق مشتری در شفعه از منظر فقهای مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام

2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام.

3 دانشیار دانشگاه ایلام


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • karim kokhaizadeh 1
  • maryam maleki 2
  • abdoljabar zargoosh nasab 3
1 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ilam University
2 Master of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Ilam University.
3 Associate Professor of Ilam University