واکاوی نقش مجله الأزهر در تبیین هویت گفتمان تقریب مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، ادیان و تاریخ، دانشکده علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی، دانشجوی دکترای تاریخ اسلام

2 دانشیار گروه فلسفه، ادیان و تاریخ، دانشکده علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

3 دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

5 استادیار گروه فلسفه، ادیان و تاریخ، دانشکده علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

10.22034/mtmi.2023.175408

عنوان مقاله [English]

واکاوی نقش مجله الأزهر در تبیین هویت گفتمان تقریب مذاهب اسلامی

نویسندگان [English]

  • manouchehr izadinia 1
  • Abdol Karim Biazar Shirazi 2
  • Ahmad Badkoubeh Hazaveh 3
  • Mahdi Jamalifar 4
  • abdollah farrahi 5
1 Department of History, Faculty of Sciences and Hadith, University of the Convergence of Islamic Religions, PhD student of Islamic History
2 Associate Professor, Department of Philosophy, Religions and History, Faculty of Quranic and Hadith Sciences, International University of Islamic Religions
3 Associate Professor at Tehran University
4 Assistant Professor At University of Islamic Denominations
5 Assistant Professor, Department of Philosophy, Religions and History, Faculty of Quranic and Hadith Sciences, International University of Islamic Religions