مطالعه تطبیقی مواجهه «نهاد دینی» و «نوسازی فرهنگی» در عربستان سعودی و کویت (نیمه نخست قرن بیستم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

10.22034/mtmi.2023.176001

عنوان مقاله [English]

مطالعه تطبیقی مواجهه «نهاد دینی» و «نوسازی فرهنگی» در عربستان سعودی و کویت (نیمه نخست قرن بیستم)

نویسنده [English]

  • mohammad reza Ashouri moqadam
University of Islamic Denominations