بررسی معیارهای عقود مسامحه ای و کیفیت اعمال آن در برخی از مصادیق این عقود از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

2 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

10.22034/mtmi.2023.176002

عنوان مقاله [English]

بررسی معیارهای عقود مسامحه ای و کیفیت اعمال آن در برخی از مصادیق این عقود از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nasehi 1
  • Morteza Chitsazian 2
1 Student
2 Assistant Professor at Shahid Motahari University