الگوی خانواده در قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی قصه‌های یوسف(ع)، موسی(ع)، مریم(س) و پیامبر اکرم(ص))‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با دقت در قصه‌‌های قرآنی می‌‌توان گفت: بخشی از سرگذشت زندگی بزرگان دینی را چگونگی روابط آنها با خانواده تشکیل می‌دهد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در قرآن و ضروری دانستن تنظیم صحیح روابط خانوادگی در خانواده و اجتماع، در این مقاله به بررسی چهار قصه یوسف(ع)، موسی(ع)، مریم(س) و پیامبر اکرم(ص) پرداخته می‌‌شود، تا الگوهایی کامل برای داشتن خانواده‌‌ای موفق و ایمانی ارائه گردد. در پژوهش حاضر، با توجه به قصه‌‌های ذکر شده، روابط اعضای خانواده در دو بخش درون و برون از خانه و خانواده مورد پژوهش قرار گرفته است. از بررسی آیات پی می‌‌بریم اصل ازدواج و شرایط همسر شایسته، پیش از هر چیز دیگر، نقش مهمی در شکل دهی فرهنگ خانواده دارند؛ در قرآن، بیش از آنکه به ارتباط زوجین نسبت به همدیگر در درون خانواده اشاره شود، به ارتباط همسران با افراد گوناگون در اجتماع پرداخته می‌‌شود؛ در روابط بین والدین و فرزندان، مواردی چون شناخت جایگاه، شخصیت بخشیدن و توجه به آینده فرزند و احسان فرزند به والدین مورد تأکید قرار گرفته است؛ قرآن، در خصوص روابط افراد در برون از خانه و خانواده، به لزوم حیا و عفت برای زنان و مردان، حفظ اسرار خانواده، پاسداری از عزّت و آبروی خانواده خود و دیگران و فعالیت زنان در اجتماع اشاره دارد. بنابراین جامعه‌‌ای سالم و با امنیت، نیازمند سالم بودن فضای خانواده و آرامش آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family model in Qur’an’s stories (case studies in stories of Yousef (PUH), ‎Moses (PUH), Maryam (PUH) and Prophet Mohammad (PUH))‎

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Mahdavi Kani
  • Fahimeh Miri
چکیده [English]

With noticing in Qur’anic stories we could say: a part of life of religious grandees shaped with their relationship with their family. Therefore with paying attention to this point in Qur’an and necessity of correct relationship in family and society, this article would examine four stories of Yousef (PUH), Moses (PUH), Maryam (PUH) and Prophet Mohammad (PUH) to present complete models for having successful and faithful family. In this research, with concerning to mentioned stories, relationship of family members in two parts of inside and outside of house and family are discussed. With examining verses we get to this point that marriage and conditions of eminent spouse, before anything else, are the important role in shaping of family. Moreover in Qur’an before pointing out to relationships of spouses in family, examines their relation with various people in society. [The Holy book] in relationship between parents and children emphasize on points such as knowing the status, personify and notice to children’s future and benefice to parents. Moreover, Qur’an in case of relationships of family members in outside of house and family implies on necessity of modesty and purity for men and women, keeping families’ secrets, protecting Family’s dignity and women activities. So for having a healthy and secure society the safety of family is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yousef (PUH)
  • Moses (PUH)
  • Maryam (PUH) and Prophet Mohammad ‎‎(PUH)
  • family‎