دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، آذر 1393، صفحه 1-100 
نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

صفحه 23-42

عباس مصلایی پور یزدی؛ جواد جمشیدی حسن آبادی


تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 56-64

مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی