اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمدرضا حسینی

تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار دانشگاه پیام نور

mreza_hoseiniyahoo.com

سردبیر

حامد صدقی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه خوارزمی

sedghikhu.ac.ir

مدیر اجرایی

مرتضی قاسمی حامد

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

mor.ghasemihamedgmail.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی

فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

dr.abdk.biazargmail.com

مهدی رهبر

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

rahbarmahdiyahoo.com

حامد صدقی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه خوارزمی

sedghikhu.ac.ir

محمدعادل ضیائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

ziaeyut.ac.ir

محمود کریمی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

karimiiisu.ac.ir

رضا محمدزاده

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

mohammadzadehisu.ac.ir

محمدحسین مختاری

فلسفه غرب دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

dr.mokhtariyahoo.com

عابدین مؤمنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

abedinmomeniut.ac.ir