داوران

نام داور سمت / سازمان
سیده فهیمه ابراهیمی مدرس گروه تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی
حجت الله ابراهیمیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمد اسحاقی آستانی استادیار دانشگاه تهران
علی اسودی دانشگاه خوارزمی
سید محمود امامیان استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
جلیل امیدی دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
شکیبا امیرخانی استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
مهدی ایزدی استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
عباس برومند اعلم دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
کریم پارچه باف دولتی عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات قرآنی
منصور پهلوان استاد دانشگاه تهران
محمد جعفری هرندی مدرس دانشگاه
جلال جلالی زاده استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
محمد جمالی استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
مهدی جمالی فر استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
مرتضی چیت سازیان استادیار دانشگاه شهید مطهری
سید محمدرضا حسینی دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور
وریا حفیدی عضو هیات علمی
فاطمه خداجویان استادیار گروه ادیان و مذاهب دانشگاه مذاهب اسلامی
مجتبی خلیفه عضو هیات علمی
افتخار دانش پور استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی
مصطفی ذوالفقارطلب استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
حامد رستمی نجف آبادی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی
ابوالفضل رضوی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
محمدحسین رفیعی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی
مهدی رهبر دانشیارگروه فقه و حقوق دانشگاه قرآن وحدیث
عاطفه زرسازان استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
محمد سپهری استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
سید احمد سجادی دانشیار دانشکده علوم قرآنی اصفهان
سید محمدتقی شاکری استادیار گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
مسعود شاورانی کارشناس
حامد شریعتی نیاسر گروه علوم قرآن و ادبیات عرب دانشگاه مذاهب اسلامی
محمدصالح شریف عسکری دانشیار دانشگاه خوارزمی
روشنعلی شکاری دانشیار دانشگاه تهران
محمدجواد شمس استاد دانشگاه
حامد صدقی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
زهیر صیامیان گرجی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمدعادل ضیائی استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
علی محمد طرفداری عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
احمد عبادی استادیار دانشگاه اصفهان
نسیم عربی استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
سید محمدحسین علم الهدی مدرس دانشگاه مذاهب اسلامی
حسنعلی علی‌اکبریان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی غضنفری استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی‌اکبر فرح‌زادی استادیار دانشگاه علوم قضایی
عبدالله فرهی استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی
عبدالهادی فقهی زاده استاد دانشگاه تهران
مرتضی قاسمی حامد استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
مجید قربانعلی دولابی استادیار گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
بخشعلی قنبری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
محمود کریمی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
عابدین مؤمنی دانشیار دانشگاه تهران
محمدجعفر محمدزاده مدرس دانشگاه مذاهب اسلامی/ مشاور پژوهشی دانشگاه و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
مجتبی محمدی انویق استادیار دانشگاه ایلام
جلال محمودی مدیر کل دانشجویی
محمد اسحاق مدنی استادیار گروه فقه و حقوق حنفی دانشگاه مذاهب اسلامی
عبدالصمد مرتضوی فقه و مبانی حقوق- دانشگاه مذاهب اسلامی
ناصر مریوانی عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی.
عباس مصلایی‌پور یزدی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
محسن معصومی دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
محمد مولوی هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
مجید وزیری استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
محمود ویسی استادیار
سید محمد یوسفی سطح چهار حوزه علمیه
عثمان یوسفی استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
سامان یوسفی نژاد عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی سنندج