اخبار و اعلانات

تعهدنامه اصالت مقاله

سردبیر محترم مجله: اینجانب: نویسنده مسئول مقاله: تعهد می‌نمایم که مقاله نام‌برده از اصالت علمی برخوردار و حاصل تحقیق و پژوهش شخصی خودم (و سایر نویسندگان ذکر شده در این تعهدنامه) است و هرگونه بهره‌­گیری از منابع و آثار دیگران، اعم از داخلی و خارجی، در ارجاعات و منابع و مآخذ بیان گردیده است. همچنین مقاله در مجله دیگری به چاپ نرسیده است و در دست بررسی یا در نوبت چاپ نمی‌باشد. چنانچه در هریک از مراحل بررسی مقاله، یا پس از چاپ آن، عدم اصالت مقاله احراز شود، کلیه مسئولیتها و پیامدهای قانونی، یا خسارات وارده از هر حیث، متوجه اینجانب می­‌باشد. نام و نام ...

مطالعه بیشتر