دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) (MTMI) - واژه نامه اختصاصی