این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/547380 مورخ 1392/10/23 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 (زمستان 1392) دارای رتبه «علمی» می‌باشد.

 

پژوهشگران محترم:

پیش از ارسال مقاله چهار بخش: «اهداف و چشم انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرایند پذیرش مقالات» و «راهنمای نویسندگان» را به صورت کامل مطالعه نمایید.

هنگام ارسال مقاله، رعایت کامل «شیوه نامه مجله» و ارائه «تعهدنامه اصالت مقاله (امضا شده)» الزامی است.

این نشریه از قوانین کپی (Cope) پیروی می‌کند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 53، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-144 

1. آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 5-21

عابدین مؤمنی؛ سهیلا رستمی؛ ابوبکر احمدی؛ شیلان سجادی


4. بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

صفحه 59-78

حسین نجفی؛ رمضان دهقان؛ حسین قربانیان


7. مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

صفحه 115-130

عبدالسبحان صدیقی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ حجت اله ابراهیمیان