این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/547380 مورخ 1392/10/23 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 (زمستان 1392) دارای رتبه «علمی ـ ترویجی» می‌باشد.

 

پژوهشگران محترم:

پیش از ارسال مقاله چهار بخش: «اهداف و چشم انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرایند پذیرش مقالات» و «راهنمای نویسندگان» را به صورت کامل مطالعه نمایید.

هنگام ارسال مقاله، رعایت کامل «شیوه نامه مجله» و ارائه «تعهدنامه اصالت مقاله (امضا شده)» الزامی است.

این نشریه از قوانین کپی (Cope) پیروی می‌کند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 52، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-106 

1. ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان

صفحه 5-19

حامد شریعتی نیاسر؛ مجید معارف


6. ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت

صفحه 64-77

سید احمد موسوی باردئی؛ خدیجه حسین زاده