این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/547380 مورخ 1392/10/23 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 (زمستان 1392) دارای رتبه «علمی ـ ترویجی» می‌باشد.

 

پژوهشگران محترم:

پیش از ارسال مقاله چهار بخش: «اهداف و چشم انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرایند پذیرش مقالات» و «راهنمای نویسندگان» را به صورت کامل مطالعه نمایید.

هنگام ارسال مقاله، رعایت کامل «شیوه نامه مجله» و ارائه «چکیده انگلیسی»، «چکیده عربی (با نام فایل تکمیلی)» و «تعهدنامه اصالت مقاله (امضا شده)» الزامی است.

این نشریه از قوانین کپی (Cope) پیروی می‌کند.

شماره جاری: دوره 14، شماره 50، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-116 

5. گستره معنایی «رب» در قرآن کریم

صفحه 64-76

مرتضی قاسمی حامد؛ سید محمد میرحسینی؛ مجتبی شیرانی