نویسنده = سید محمد میرحسینی
گستره معنایی «رب» در قرآن کریم

دوره 14، شماره 50، اسفند 1397، صفحه 64-76

مرتضی قاسمی حامد؛ سید محمد میرحسینی؛ مجتبی شیرانی