دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 1-108 
مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

صفحه 40-54

روشنعلی شکاری؛ علی شیعه علی؛ الهام گودرزی