نویسنده = عابدین مؤمنی
بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین

دوره 17، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 52-66

زهره ربیعی مهم؛ عابدین مؤمنی؛ مهدی ذوالفقاری


آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 53، شهریور 1399، صفحه 5-21

عابدین مؤمنی؛ سهیلا رستمی؛ ابوبکر احمدی؛ شیلان سجادی


مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

دوره 14، شماره 51، شهریور 1398، صفحه 44-58

عابدین مؤمنی؛ عبدالسبحان صدیقی


اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 39، خرداد 1394، صفحه 7-19

عابدین مؤمنی؛ سید محمدمهدی حسینی


سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 38، اسفند 1393، صفحه 56-76

عابدین مؤمنی؛ زری زمانی


بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه

دوره 8، شماره 29، آذر 1391، صفحه 5-14

عابدین مؤمنی؛ داود نوجوان


حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی

دوره 7، شماره 28، شهریور 1391، صفحه 30-37

عابدین مؤمنی؛ امین آهوار