دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-144 
1. آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 5-21

عابدین مؤمنی؛ سهیلا رستمی؛ ابوبکر احمدی؛ شیلان سجادی


4. بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

صفحه 59-78

حسین نجفی؛ رمضان دهقان؛ حسین قربانیان


7. مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

صفحه 115-130

عبدالسبحان صدیقی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ حجت اله ابراهیمیان