دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، شهریور 1399، صفحه 1-144 
آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 5-21

عابدین مؤمنی؛ سهیلا رستمی؛ ابوبکر احمدی؛ شیلان سجادی