دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 1-106 
3. تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد

صفحه 26-41

عباس مصلایی پور یزدی؛ مجید بشیری