دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 1-94