دوره و شماره: دوره 18، شماره 58، اسفند 1401 
بررسی وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی

صفحه 80-92

احسان پورپونه نجف آبادی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ مسعود راعی


راهکار عملی تقریب

صفحه 165-184

محمدصالح حائری مازندرانی؛ غلامرضا زکیانی


واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی

صفحه 185-197

عباسعلی سلطانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ علیرضا عالم زاده