دوره و شماره: دوره 18، شماره 58، اسفند 1401 
بررسی وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی

احسان پورپونه نجف آبادی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ مسعود راعی


واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی

عباسعلی سلطانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ علیرضا عالم زاده