تعداد مقالات: 174
76. نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسی در تفاسیر فریقین

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 23-42

عباس مصلایی پور یزدی؛ جواد جمشیدی حسن آبادی


78. بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 23-34

مهدی فرمانیان؛ نرجس ابوالقاسمی دهاقانی


79. اعراف از منظر مفسران فریقین

دوره 12، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 23-38

عباس مصلایی پور یزدی؛ حمید رضائی؛ فرشته مرزبان


82. تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد

دوره 10، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 26-41

عباس مصلایی پور یزدی؛ مجید بشیری


83. بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 27-41

محمدعلی مشایخی پور


84. تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-43

عبدالباسط قانت


85. تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی (487-654ق)

دوره 8، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 23-32

محمدحسن رازنهان؛ مهدی خلیلی


87. حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 26-38

محمد جعفری هرندی؛ عالیه عرب


88. سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان

دوره 8، شماره 31، بهار 1392، صفحه 28-38

حسین مفتخری؛ سید احسان صادقیان دهکردی


89. نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف

دوره 9، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 30-46

نجف یزدانی


90. حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 30-37

عابدین مؤمنی؛ امین آهوار


91. بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 31-40

محسن قاسم‌پور


92. نمودارهای جهان‌نگارانه در اسلام

دوره 11، شماره 43، بهار 1395، صفحه 31-59

احمد قره مصطفی؛ عبدالله فرهی


94. بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت

دوره 10، شماره 39، بهار 1394، صفحه 33-44

سید محمد حسینی؛ محمد امین فرد؛ حمید فرشی


96. رویکرد کلامی ـ تقریبی شیخ طوسی در آثارش

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 34-42

مرتضی قاسمی حامد؛ حامد جمالی


97. رفتار سیاسی علمای شاخص اهل‌سنت و امامیه با خلافت عباسی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 35-48

نیره دلیر؛ منصوره کریمی قهی


98. تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 36-46

مهدی خلیلی؛ مهدیه تورانی علیزاده؛ سید مهدی احمدی‌فر


100. مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 11، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 40-54

روشنعلی شکاری؛ علی شیعه علی؛ الهام گودرزی