دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 1-204 
بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی

علی شیعه علی؛ محسن معتمدی؛ علیرضا لطیفی


بررسی ماهیّت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین

زهره ربیعی مهم؛ عابدین مؤمنی؛ مهدی ذوالفقاری


حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل سنت

محمد جواد حیدری خراسانی؛ مهدی اخلاصی؛ علی رضا مجد آرا